WegWijzer // NFKalendar 09-05-2016

// English below

WEGWIJZER

Nog ben ik in leven, nog denk ik: ik moet nog leven, want ik moet nog denken.
– Friedrich Nietzsche

Nadenken is de essentie van filosofie, daarom voorzien we jullie deze week elke dag van een (filosofische) quote waarmee jullie peinzend in de verte kunnen kijken, zoals het een goede filosoof betaamt.

Als je ’s ochtends opstaat, bedenk dan dat het een voorrecht is om te leven.
– Marcus Aurelius

Maandag is voor de meeste mensen de zwaarste dag van de week. Als ook jij het eventjes niet meer ziet zitten om maandagochtend je boeken open te slaan, kan je je misschien optrekken aan deze quote van de eeuwige optimist Marcus Aurelius. Om ervoor te zorgen dat jullie maandag rustig verloopt, organiseren we vandaag geen activiteiten.

Macht neigt ertoe te corrumperen en absolute macht corrumpeert absoluut.
– John Emerich Edward Dalberg-Acton

Wij zijn er echter zeker van dat het volgende praesidium daar geen last van zal hebben na de machtsoverdracht! Dinsdag is het vanaf 21:00 immers inauguratiefakbar in het M-café, waarbij het oude triumviraat symbolisch de macht overdraagt aan het nieuwe triumviraat. Dit is ook de laatste fakbar van het semester, en dat wordt gevierd met een fakfeestje dat het thema ‘puber’ heeft. Bereid je alvast voor op hopen nostalgie!

Stress daagt ons uit om de zin van ons leven te vinden.
– Kelly McGonigal

Toch hopen we dat jullie nog niet te veel stress hebben voor de nakende examens. Daarom hebben we op woensdag geen activiteiten, zodat er genoeg tijd is om te leren – of andere stressverminderende dingen te doen.

Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van de dingen weer te geven, maar het innerlijk. Dat is de echte werkelijkheid.
– Aristoteles

Waarschijnlijk zullen de deelnemers van de Faculty STARs het met Aristoteles eens zijn. Op donderdag is er het Slotevent met een expo in de Universiteitshal. Iedereen is vrij om daar een kijkje te gaan nemen van 16:00 tot 22:30. Meer info en het volledige programma vind je op het Facebookevenement. NFK zal alvast aanwezig zijn!

Het begin en de wortel van alle goeds zijn de genoegens van de maag.
– Epicurus

Daar zijn wij het volmondig mee eens! Daarom houden we ook deze vrijdag nog een broodmaaltijd, de laatste van het jaar. Zoals altijd kan je tussen 12:00 en 14:00 in de lounge terecht voor de allerbeste boterhammetjes van de week!

Vrije tijd zonder studie is de dood, is een levend graf.
– Seneca

Omdat een levend graf ons niet meteen aanspreekt, stellen we voor om onze vrije zaterdag samen al blokkend door te brengen op onze studeerdag. Vanaf 10:00 nestelen we ons in de lounge om elkaar door die moeilijke teksten en je tot wanhoop drijvende papers te sleuren. Er zal ook een goedkope lunch voorzien worden.

EXTRA

Deze week behoudt de CuDi nog de normale openingsuren, volgende week is ze enkel open op dinsdag tussen 13:00 en 14:00. Dat is meteen ook de laatste keer dit semester dat de CuDi open is, dus kom zeker nog op tijd die laatste cursus halen!

De examens komen eraan, daar kunnen we jammer genoeg niet meer onderuit. Toch is er een lichtpuntje in deze moeilijke tijden: de bib is tot aan het einde van de blok open tot 22:00.

[ENGLISH]
NFKALENDAR

I still live, I still think: I still have to live, for I still have to think.
– Friedrich Nietzsche

Thinking is the essence of philosophy, and this is the reason why this week we sought to provide you with a daily (philosophical) quote, so as to enable you to ponder into the distance, as befits a good philosopher.

When you arise in the morning think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love.
– Marcus Aurelius

For most people Monday is the toughest day of the week. In case you also dread the moment when you will have to open your revision material on Monday morning and put it off for as long as possible, you might as well refer to this quote by an eternal optimist, Marcus Aurelius. Just to make things run even smoother for you, we have foreseen no events on this day.

Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.
– John Emerich Edward Dalberg-Acton

We are convinced that the transfer of power will not affect the quality of the next presidium! On Tuesday we will be holding the symbolic ceremony of inauguration at our fakbar in the M-café, whereby the current praesidium will be passing on the torch to the new praesidium. This will also coincide with a party to celebrate the last fakbar of the semester, under the theme of “Adolescent”. Prepare for some nostalgic moments!

When you choose to view your stress response as helpful, you create the biology of courage.
– Kelly McGonigal

We still hope you do not (at least yet) stress out about the coming exams. This is why we have no events scheduled on Wednesday, to make sure you have enough time to study, or alternatively practice other stress-relieving activities.

The aim of art is to represent not the outward appearance of things, but their inward significance.
– Aristotle

Most likely the participants of Faculty STARs will agree with Aristotle. On Thursday a closing ceremony is organized, including an exhibition at the university hall. Everyone is welcome to have a look from 16:00 to 22:30. More info as well as the full schedule of the event you can find on Facebook. NFK will be present!

The beginning and root of all good is the pleasure of the stomach.
– Epicurus

Wholeheartedly agreed! Which is why this Friday we host another breadmeal, and this will be the last one of the academic year. As always, between 12:00 and 14:00 the best sandwiches of the week will be served in the lounge!

Leisure without study is death; it is a tomb for the living man.
– Seneca

Because a tomb for the living man isn’t desirable, we propose to spend this Saturday studying together at our study day. From 10:00 we will settle ourselves in the lounge to help each other survive writing papers and reading texts. There will be a lunch for a small price.

EXTRA

This week our CuDi operates during its normal opening hours, next week it’s open only on Tuesday between 13:00 and 14:00. That is also the last time this semester that CuDi is open, so be sure to make it on time to buy that last course!

The exams are (unfortunately) unavoidably looming. Yet there is a ray of hope in these difficult times: the library will be open until 22:00 throughout the study period .