wegwijzer 12-11-2012

Maandag: Zoals Paul Churchland ooit zei tegen zijn vrouw: “Zwijg, wijf. Maandag valt er geen hol te doen. Zoek liever uit hoe we het identiteitenrealisme onderuit kunnen halen.” Paul Churchland is een beste man. We gaan vandaag niets doen.

Dinsdag: Het gezin Churchland was erg geliefd in de buurt, doch men verdacht ze ervan een onwettig kind te hebben. “Niets van aan, beste buren”, lachte Paul altijd bij dat soort opmerkingen. “Laten we gaan schaken en drinken.” De vrouw van Paul zweeg: zij wist dat ze die avond haar man weer stomdronken zou moeten ontvangen en in bed leggen. We volgen het voorbeeld van Paul: het is schaaktoernooi in café-M, onze fakbar. Degenen die willen denksporten zijn welkom vanaf 22h in het zaaltje boven de fakbar, anderen kunnen zoals altijd beneden blijven en iets drinken.

Woensdag: Paul Churchland heeft nooit een kater. “Over mijn dood lijk”, zo riep hij vorige nacht. “De eerste kater die hier binnenwandelt draai ik in de gehaktmolen, tesamen met een bosje peterselie”. Zijn helder denkvermogen moeten we bewonderen, alsook dat van Rudi Visker. Hij geeft in de salons van het HIW een lezing voor ons. De titel is “rouwen, gedenken, versluieren” en er zal gebak, thee en koffie zijn. Professor Visker steekt om 20.15h van wal!

Donderdag: “Geef me een kleur en ik zeg dat ze niet bestaat.” “Groen”, sprak zijn vrouw. “Bestaat niet! Domme kalle!” Zo kon het urenlang doorgaan ten huize Churchland. Nooit verveelde het paar zich één minuut.

Vrijdag:  De Churchlands zijn gelukkig, intelligent en bovenal eliminativisten. Dat is de reden waarom de broodmaaltijd misschien wel leuk lijkt, maar bovenal een hersenproces is. Om 13h in de salons.

//

Monday: Paul Churchland once said to his wife: “Shut up, bitch. Monday, there is nothing to do. Find out how we can illustrate eliminativism.” Paul Churchland is a good man. Today we will do nothing.

Tuesday: The Churchlands were very popular in their neighborhood, but we suspect they have an illegitimate child. “Totally wrong, dear neighbors,” laughed Paul kindly. “Let’s go play chess and drink some beer.” Paul’s wife remained silent: she knew she was about to see a drunk husband coming home. We follow the example of Paul: there’s a chess tournament in café-M, our Fakbar. Those who want to play some chess are welcome around 22h in the room above the Fakbar, others can just stay at the bar and drink something, casually.

Wednesday: Paul Churchland has never had a hangover. “Over my dead body”, he yelled last night. “The first hangover that walks in here is the one I’m going to throw into the meat grinder, along with a bunch of parsley.” His clear mind we admire and so do we with the speaking of Rudi Visker. He gives a lecture for us in the salons of the HIW. The title is “mourning, remembrance, veil” and there will be cake, tea and coffee. Professor Visker starts at 20.15h sharp!

Thursday: “Say some colors and I will say they do not exist.” “Green,” said his wife. “Does not exist! You stupid cow!”. This could go on for hours at the home of the Churchlands. Never bored, that couple.

Friday: The Churchlands are happy, intelligent and above all eliminativists. That is why the breadmeal might seem fun, but above it is a brain process. 13h in the salons, HIW.