Verslag/Report Visie Ηδονη (Hèdonè)

De voorstelling van de beleidsvisie van de kiesploeg is achter de rug, nu is het zeker tijd om te stemmen via https://nfk.stemt.org/!

The presentation of the vision of the election team has just happened, now it is definetely time to vote via https://nfk.stemt.org/!

// Nederlandse vertaling onderaan

Report vision text presentation

1) Presentation

a) New functions

International: new ideas, bridging the gap between international and Dutch students. Concrete ideas: international-oriented activities. Reading groups, study-focused activities, activities in the weekend (city visit of Antwerp, Sunday brunch…), discussion group, promote the buddy program.

Breadmeal: organizing the activity, appointing the people responsible

Social: freshmen weekend, godmother/father evening, keeping an eye on activities from other praesidia.

Play: people used to join the praesidium mostly for the play, no time left for their actual function. Clear communication for budget, concrete plans.

b) Education: continuing on the track of this year. Transparency is key, want more opinions, opening the pre-meeting of the POC from the students for everyone, facebookgroup for NFK-education (reports,…). Working with year representatives.

c) Consider every idea that is suggested to the praesidium.

2) Questions

a) Plans for education? Generally: watch over quality in education, the inclusive policy of the KUL and watch out for the budget cuts. Concrete topics of next year will show where we will focus on. Further subjects: transparency for ECTS, examination quotations, working closely together with the faculty (keep good relations)…

b) Coöperation with other student associations? 24 hour run: trying to join politika. Something that has to be discussed for every activity. Important to have a good relationship with other SA’s.

c) Which people for which meetings? People from the education team in the working groups from the student council (StuRa), other meetings speak for themselves.

From the audience:

d) Increasing the involvement of the people from the Dutch program in the graduate conference? Yes, communication is key. Promotion from NFK will make this event more accessible.

e) Representatives in the POC are generally no NFK-members, will this change? We’re working on this, 2 of the international POC-members will be praesidium members (Zoë Claesen, Leigh Karras)

\\ Nederlands

1) Voorstelling

a) Nieuwe functies

Internationaal: nieuwe ideeën om de afstand tussen internationale en Nederlandstalige studenten te overbruggen. Concrete ideeën: activiteiten gericht op internationale studenten. Leesgroepen, studie-gerelateerde activiteiten, weekendactiviteiten (stadsbezoek Antwerpen, brunch op zondag…), discussiegroep, buddy-program promoten.

Broodmaaltijd: organiseren van de activiteit, verantwoordelijken toewijzen

Sociaal: eerstejaarsweekend, peter/meter-acond, activiteiten van andere kringen in het oog houden.

Theater: sommige leden kwamen in het verleden vooral bij het praesidium voor het theater en hadden geen tijd meer voor hun eigenlijke functie. Duidelijke communicatie over budget, concrete plannen.

b) Education: verderzetting van huidig traject. Nadruk op transparantie, meer meningen gewenst, voorvergadering voor POC openen voor alle studenten, facebookgroep voor NFK onderwijs (verslagen etc.), werken met jaarverantwoordelijken.

c) Alle suggesties aan het praesidium overwegen.

2) Vragen

a) Concrete plannen op vlak van onderwijs? Algemeen: kwaliteit en inclusief beleid van KUL bewaken, uitkijken voor besparingsmaatregelen. Concrete onderwerpen volgend jaar zullen de focus bepalen. Verder: transparantie ECTS, quotering examens, goede samenwerking met de faculteit (sterke relatie behouden)…

b) Samenwerking met andere kringen? 24-urenloop: proberen meedoen met politika. Verder zal dit per activiteit moeten besproken worden. Belang van goede relaties met andere kringen.

c) Welke leden in welke vergaderingen? Mensen uit het onderwijs team in de werkgroepen van StuRa (studentenraad), andere vergaderingen spreken voor zich.

Van het publiek:

d) Betrokkenheid van studenten in het Nederlandstalige programma bij de graduate conference verhogen? Ja,focus op communicatie. Promoten vanuit NFK zal dit toegankelijker maken.

e) Vertegenwoordigers in POC zijn meestal geen NFK-leden; verandert dit? Zal aan gewerkt worden, twee internationale POC-leden zullen in het praesidium zitten (Zoë Claesen, Leigh Karras)

Ewoud De Sadeleer
Neucom