WegWijzer // NFKalendar 24-10-2016

// English below …

WEGWIJZER

Het thema van de wegwijzer van deze week is een ongelooflijke en geniale primeur. Het weekoverzicht staat volledig in het teken van Wouter de Hoog.

Als je niet weet wie Wouter de Hoog eigenlijk is, heb je maandag de ganse dag tijd om je in zijn wezen te verdiepen. Voor de rest doen we die dag geen activiteiten. Bij het ontdekken van wat Wouter liefkoost, veracht, interesseert, koud laat enzoverder is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen Wouters kenmerken en Wouter zelf. Enkele voorbeelden:

1.schopenhauer Wouter heeft zijn thesis over Schopenhauer geschreven en organiseert nu ook een leesgroep over hem. Maar dat betekent nog niet dat Wouter Schopenhauer is. Hier wordt Wouter afgebeeld, en dan zie je het verschil wel duidelijk, nietwaar?

2. superwouterWouter zit in het praesidium en zorgt voor de goede werking van de cursusdienst. Maar dat betekent nog niet dat Wouter de cursusdienst is. Dus als je een cursus komt halen, objectiveer hem dan niet. Reduceer hem dan niet tot cursusdienstman.

Dinsdag en woensdag is het 24 uur lang tijd voor de 24-urenloop! NFK loopt samen met Pedagogiek voor de Run For Specials. Kom een handje toesteken door te lopen (niet met je handen, met je benen enzo) op woensdagochtend van 05.30u – 06.30u en van 07.30u-08.30u. Zorg ervoor dat je veters op voorhand gestrikt zijn of dat je weet welke handelingen je uit moet voeren als je veters uit je schoenen zouden zijn. Indien je niet weet waar te beginnen, stuur een berichtje naar Wouter de Hoog. Als hij zijn licht trauma verwerkt zal hebben, zal hij een ware ervaringsspecialist zijn in het aanbrengen van veters. Wouter is niet zo warrig als zijn veters een lange tijd geweest zijn: hij zal je dus zeker kunnen helpen en meedelen welke youtube-tutorials je kan kijken ter redding.

Ondanks de 24-urenloop blijft de fakbar open op dinsdagavond, zoals altijd om 21:00. Kom je dus eerst moed indrinken vooraleer op woensdagochtend enkele rondjes te lopen! BELANGRIJK: op dinsdagavond in de fak zal onze toneelvergadering doorgaan, want we hebben nu een regisseur! Ben jij geïnteresseerd in toneel op welke manier dan ook (decor, acteren, regie, toneelhulpje, kostuums, aankleding), kom dan zeker om 22:00 uur naar het zaaltje boven de fak.

Op woensdag vindt het onderwijsbureau plaats in lokaal S. Om 13:00 bespreken we de agenda van de POC Wijsbegeerte en om 14:30 de agenda van de POC Philosophy. We nemen onderwijs zeer serieus. Wouter de Hoog eveneens. Het is niet voor niets dat hij de SLO-opleiding volgt. Voor spannende verhalen vol genegenheid voor de richting moet je bij hem zijn!

Donderdagavond is het Halloweenavond in de lounge om 20:00. Samen kunnen we weerwolfje spelen. Je kan er vanop aan dat Wouter een burger is. Hij heeft dan ook al een vakantiebaantje achter de rug met veel getelefoneer en onbelangrijke situaties. Veel meer dan bananen en twixen stelen, gebeurt er niet in zijn leven. We zouden hem ook wel eens graag in de rol van burgemeester zien, maar wellicht voelt Wouter niet genoeg genegenheid voor al zijn onderdanen om voor een aangenaam of enthousiast beleid te zorgen. Weerwolfje is niet de enige activiteit van de avond, er zal ook een film gespeeld worden! Het wordt uiteraard een horrorfilm. Heb je zin om te griezelen? Zet je dan naast Wouter. Allez, omdat je dan zijn hand kan vasthouden als de film te eng wordt hé.

Op vrijdag is het uiteraard weer tijd voor de broodmaaltijd tussen 12:00 en 14:00. Het wordt een heuse halloweenbroodmaaltijd! Wees echter niet bang om langs te komen. We hopen dat het niet te eng zal zijn, maar we gaan wel degelijk een Halloween-element toepassen op het eten. We hebben dus enkele Halloween-gerelateerde voedselverrassingen voor je. En dat nog steeds met de all you can eat policy (maar blijf natuurlijk genereus haha) en slechts voor €1,5. Zou Wouter de Hoog nu ook zijn eigen brood en beleg bij hebben of zou hij nu wel smullen van de speciale delicatessen die we aanbieden? Wie gokt wat? Stuur een mailtje naar pr@nfk.be met jouw gok en degenen die het juist hebben krijgen een verrassing! (Dit is geen grap.) (Bevestiging dat ook de zin die bevestigt dat het geen grap is wel degelijk echt geen grap is.) Mailen maar! (Wouter, jijzelf mag niet mailen.)

DE TOEKOMST KOMT TOE
Op woensdag 2 november gaan we discozwemmen! Breng je meest filosofische, glitterende en waterige zwempak mee. #glamourlifeofaphilosopher

[ENGLISH]
NFKALENDAR

The theme of the NFKalendar is of a sort we have never done before. The overview of activities is completely dedicated to Wouter de Hoog.

If you don’t know who Wouter de Hoog actually is, you can spend your whole Monday discovering his being. We have no other activities planned on Monday. While discovering what Wouter loves, hates, does regularly etc. it is important to bear in mind the difference between Wouter’s characteristics and Wouter himself. Some examples:

schopenhauer1. Wouter has written his thesis on Schopenhauer and even organizes a reading group on him. Here you see Wouter depicted. So you can see the difference between Wouter and Schopenhauer clearly, right?

superwouter2. Wouter is member of the praesidium and takes care of the course service. But that doesn’t mean that Wouter is the course service. So if you go to the course service to buy something, don’t objectify him, don’t reduce to him to ‘course service man’.

On Tuesday and Wednesday it’s time for the 24 hours run. NFK runs together with Pedagogiek for the Run For Specials. Come help us out by running on Wednesday morning between 05:30 and 06:30 and between 07:30 and 08:30. Make sure your shoe laces are tied before you start running and make sure you know what to do if your shoe laces are out of your shoes in their entirety. If you don’t know where to start, send a message to Wouter de Hoog. As soon as he’ll be over his trauma, he’ll be a true expert in shoe laces. Wouter is not that chaotic as his shoe laces have been for a long time. He’ll tell you which youtube tutorial will help you out.

Even though you can go support the runners, the fakbar is open on Tuesday evening at 21:00 as well! Come and drink in some courage before jogging on Wednesday morning!

On Wednesday, the education bureau takes place in room S. At 13:00, we talk about the agenda of the POC Philosophy for the Dutch program and at 14:30 the agenda of the POC Philosophy for the English program. We take education very seriously. Wouter de Hoog as well. It’s not out of the blue that he is following the course to become a teacher. For thrilling stories full of passion about the course, ask him!

On Thursday, it’s Halloween evening in the lounge at 20:00. We can play the game werewolves. Wouter definitely is a citizen. He already had a job for a while with a lot of telephone calls and unimportant situations. Stealing a pack of twix and banana’s is the most exciting thing he gets up to. We’d love to see him as a mayor, but Wouter probably doesn’t feel enough affection for all the inhabitants to make sure his policy is congenial. Werewolf won’t be the only activity. There’s also a film! The genre will be horror of course. Do you feel like getting creeped out? Then go sit next to Wouter. I mean, then you can hold his hand when the film gets too scary or something.

The bread meal on Friday between 12:00 and 14:00 will not be ordinary. It’ll be a Halloween bread meal. Don’t be afraid to come around though. We hope it won’t be too scary, although we will add a Halloween-element to the food. We have some Halloween-related delicacies for you. It’s still all you can eat and only for €1,5. Would Wouter bring his own bread again, even on this special edition? Who thinks what? Send an e-mail to pr@nfk.be with your guess. If you’re right, you get a surprise at the bread meal! (This is not joke.) (Affirmation that the sentence affirming it is not a joke is also not a joke.) Let’s mail! (Wouter, you’re not allowed to mail.)

THE FUTURE
On
Wednesday the 2nd of November, we’ll go disco swimming! Bring your most philosophical, flashy and watery swimsuit. #glamourlifeofaphilosopher.