Wegwijzer 4-11-2012

Maandag: Dezer dagen kwam tot mijner oren dat er verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen. Op een onooglijk uur, in een vochtig metrostation, liep ik een medemens tegen het lijf. Dezenavond filmavond om 20.15h in het MSI 01.08. Het is the fifth of november, dus spelen we V for Vendetta.

Dinsdag: Val niet omver, de medemens in de vochtige, donkere metrohal was vriendelijk. We begonnen te praten met elkaar en steeds meer kwam zij over als iemand die niet onmiddelijk de messen zou trekken. Mijn praatpartner was geen Guy Fawkes, die zou strooien met gunpowder omdat ik haar aanstootte. Dezenavond fakbar vanaf 22h in café-M.

Woensdag: Uit het gesprek maakte ik op dat ze zich erg hulpvaardig zou opstellen. Toen ze haar kartonnen beker met koffie voorzichtig in de vuilbak duwde, voelde ik een warme genegenheid voor haar. Tegelijk vroeg ik me af of ze ooit alcohol dronk, zonder mate. Eerste cantus van NFK in ‘t Vervolg (Pater Damiaanplein 1, Leuven). Deze V for Vendetta-cantus begint om 20.45h, maar om 20.15h geven we een introductiesessie voor degenen die nog nooit hebben gecantust. De inkom bedraagt 12euro. Er zullen ook codices te koop zijn. “I see no reason why this gunpowder cantus should ever be forgot.”

Donderdag: De helft van onze bevolking houdt van knuffelen, wenen en gevoelens. Ik heb veel bijgeleerd in die donkerbuine metrobuis, waar het vocht tegen de muren parelde omdat het zou koud was. De genegenheid die u nodigt hebt na een cantus bieden wij aan vanaf 13h in de Perma van Historia (fakbar Letteren, eerste verdieping). We organiseren er een Pyjamadag: trek een pyama en een warme pull aan, het zal cosy worden.

Vrijdag: Tot slot wou ik weten of ze ook zo hield van afhaalchinees. Zij zei van niet. Blijkbaar was ze in staat om zelf eten te bereiden. De broodmaaltijd krijgt deze week een upgrade: we bieden lekkere én warme soep aan tegen de gewone broodmaaltijdprijs. 13h in Pangaea.

Toekomstmuziek:

Pangaea organiseert een trip naar Flanders Fields op 18 november. De prijs zal tussen de 5 en 10 euro liggen.

deWijzer, het blad van filosofie, zoekt nog steeds schrijvers, fotografen en lay-outers. Mail als de weerwind naar quinten.evens@student.kuleuven.be!

// 

Monday: It came to my ears that there are differences between men and women. On an unsightly hour in a humid subway station, I walked into a human. This evening movie night at 20.15h in the MSI 01.08. It is the fifth of November, so we play V for Vendetta.

Tuesday: The human in the damp, dark metro station was friendly. We started talking to each other more and more she seemed like someone who would not immediately pull the blades. I wasn’t talking to Guy Fawkes, who would immediately sprinkle with gunpowder. This evening Fakbar, 22h in café-M.

Wednesday: From the conversation I remembered that they were very helpful. When she pushed her cup of coffee gently into the litter, I felt a warm affection for her. At the same time, I wondered if they ever drank alcohol, without measure. First cantus of NFK in ’t Vervolg ( Pater Damiaanplein 1, Leuven). This V for Vendetta-cantus starts at 20.45h, but at 20.15h we will give an introductory session for those who never did a cantus before. The entrance is 12euro. There will also be codices on sale. “I see no reason why this gunpowder cantus should ever be forgot”

Thursday: Half of our population loves hugging, crying and feelings. I learned a lot in that cold and dark metro tube. The affection you need after a cantus is something we offer at 13h in the Perma Historia (Fakbar Literature, first floor). Bring a pyjama and a warm sweater, it will be cozy.

Friday: Finally, I wanted to know if she loved Chinese takeaway. She said no. Apparently she was able to cook. The bread meal gets an upgrade this week: we offer delicious hot soup (normal bread meal price). 13h in Pangaea.

Future Music:

Pangaea organizes a trip to Flanders Fields on 18 November. The price will be between 5 and 10 euros.

deWijzer, the journal of philosophy, is looking for photographers. Mail to quinten.evens@student.kuleuven.be!