Wegwijzer 27-04-2015

// English below

Deze week is het kiesweek en dat betekent maar één ding: een hele week vol met allerlei leuke activiteiten en lekker eten! Alle informatie staat ook schematisch in het KIESBOEKJE van kiesploeg Ηδονη (Hèdonè), maar hier volgt nog een gedetailleerder overzicht.

We beginnen de kiesweek op maandag met een high tea. Start de week goed en kom tussen 11:00 en 14:00 brownies, sandwiches, cupcakes, thee en nog veel meer eten voor maar €1.5. Als het weer het toelaat, zullen we op het grasveldje voor het HIW zitten, anders maken we het gezellig in de Salons.

Er zijn ook twee niet meteen kiesweek gerelateerde activiteiten op maandag, maar dat betekent niet dat zij minder interessant of leuk zouden zijn! Van 20:00 tot 21:30 is er een infomoment over de SLO (specifieke lerarenopleiding). Hier kan je alle info krijgen in verband met stages, werkgelegenheid, praktische zaken… Als dat jou interesseert, kom dan zeker om 20:00 naar lokaal N in het HIW.

Verder is er ook nog de kwartfinale zaalvoetbal van het jongensteam! De match tegen Farmaceutica gaat door van 22:00 tot 23:00. We spreken om 21:30 af aan de poort van het HIW om samen met de fiets naar de KHL te gaan (in de Hertogstraat in Heverlee). Goede supporters zijn zeker even belangrijk als goede spelers, dus kom onze jongens toejuichen en roep hen naar de overwinning!

Dinsdag laten we onze filosofische kant zien met de Sprekers Picknick. Tijdens deze picknick op het grasveldje van het HIW gaan er allerlei sprekers komen praten over welke rol verhalen vertellen heeft in de filosofie. Tussen de sprekers zijn onder andere prof. Vandevelde, dr. Erik Meganck, Mariek Brugnera, Stef Frijters en Liesbeth Schoonheim (maar ook nog anderen). Het zou natuurlijk geen picknick zijn zonder eten: je kan ter plaatse fruitsla, sandwiches en drank krijgen, maar je mag ook altijd zelf iets meenemen. Hou het evenement op Facebook in het oog voor updates over de sprekers en het tijdschema.

Uiteraard is er zoals elke week ook onze fakbar in het M-café, maar deze keer in een speciaal jasje: het is de Des Cartes Fakbar! Vanaf 22:00 kan je hier de hele avond allerhande kaartspelletjes komen spelen, van traditionele kaartspellen als wiezen en presidenten tot modernere als Uno en Weerwolfje. De goochelaars onder ons plannen alvast ook met je waarnemingsvermogen te spelen! Het superfijne livebandje Dory&Gary staan garant voor de gezellige sfeer, en na hun optreden wordt er in het zaaltje boven de fakbar een heus pokertoernooi georganiseerd. Als je een specifiek kaartspel wilt spelen, mag je zelf altijd iets meenemen!

Woensdag beginnen we met een ietwat serieuzere activiteit: om 11:00 wordt de visie van het opkomend praesidium voorgesteld in aula B. Het hoogpraesidium en de verantwoordelijken voor de functies Onderwijs en Internationaal zullen klaarstaan om al je vragen te beantwoorden. Om goed voorbereid naar deze voorstelling van onze visie te komen, is het handig om de visietekst al eens te lezen. Die is terug te vinden in het kiesboekje of op google docs.

Daarna is het weer tijd voor een activiteit die de naam Hèdonè eer aan doet: een wereldmarktje, waar allerlei leuke spulletjes zoals kleren en sieraden (maar ook nog zoveel meer) voor spotprijzen verkocht gaan worden. Er zijn ook verschillende leuke randactiviteiten zoals haarvlechten, henna, kalligrafie… Uiteraard mag ook eten en drinken niet ontbreken, daarom bieden we dingen aan die echt op een wereldmarkt thuishoren: chili con carne, tortillawraps, sangria en smoothies! Het marktje gaat door van 12:00 tot 20:00 op het grasveldje, dus kom zeker eens langs tussen je lessen door, om samen met ons te genieten van de zuiderse sfeer!

We sluiten deze dag af met een Oosterse lounge avond vanaf 20:00, uiteraard in de lounge van het HIW. Doe mee met de buikdansinitiatie of geniet van een relaxerende handmassage, terwijl je lekkere verse Marokkaanse muntthee drinkt en bijhorende koekjes eet. Deze avond wordt de ideale afsluiter van een drukke dag!

Donderdag is al de laatste dag van onze kiesweek, maar dat betekent niet dat we het tempo van onze activiteiten laten zakken! Er is nog een namiddag vol sport en spel op het grasveldje van 14:00 tot 16:00, met onder meer Viking-Kubb en mega bierpong! We voorzien ook gezonde snacks: er zullen fruitbrochetten en drankjes zijn.

Donderdagavond sluiten we de geweldige kiesweek af met nog een laatste spetterende activiteit: de Timeline TD! In het zaaltje boven de Apero (oude markt) nemen we je vanaf 22:00 mee op een muzikale reis door de tijd. We beginnen met muziek uit de jaren ’20 en gaan zo geleidelijk aan door tot we uiteindelijk bij het muzikale hoogtepunt van de jaren ’90 zijn aanbeland. Je kan mee op deze reis voor de belachelijk lage prijs van €2, en we voorzien ook eten voor onderweg: voor de hongerige dansers zullen er croques verkocht worden.

Op vrijdag is het 1 mei en Dag van de Arbeid, dus zal er geen broodmaaltijd zijn.

// English

NFKALENDAR

This week it is election week and that means one thing: a whole week filled with awesome activities and delicious food! The ELECTION BOOKLET of Ηδονη (Hèdonè) Election Team also contains all the information in a schematic way, but here you can find a more detailed description of the activities.

We begin the election week on Monday with a high tea. Be sure to start the week off well, and stop by between 11:00 and 14:00 for brownies, sandwiches, cupcakes, tea and many other thing, for only €1.5. If the weather is good, you can find us on the grass court in front of the HIW, otherwise we’ll be in the Salons.

There is also an activity on Monday that isn’t directly election week related, but that doesn’t mean it’ll be any less fun! From 22:00 until 23:00 it is the quarter finals of the guys futsal team against Farmaceutica. We gather at the gate of the HIW at 21:30 so we can all go together to the KHL (in the Hertogenstraat in Heverlee). Good supporters are just as important as good players, so come cheer for our guys and shout them to victory!

On Tuesday, we show our philosophical side with the Speakers’ Picnic. This takes place on the grass court at the HIW and there will be all kinds of speakers talking about the role of story telling in philosophy. Among the speakers are prof. Vandevelde, dr. Erik Meganck, Mariek Brugnera, Stef Frijters and Liesbeth Schoonheim (but also others). It would not be a picnic without food: you can get fruit salad, sandwiches and drinks, but you can also bring something yourself. Be sure to check the event on Facebook for updates about the speakers and a timetable.

Of course, like every week, there is also the fakbar, but this time it’ll be slightly different: it is the Des Cartes Fakbar! Starting from 22:00 you can come and play all kinds of card games: the traditional card games, but also more modern games like Uno and Maffia. Also check out amazing card tricks by the magicians amongst us. The live band Dory&Gary will guarantee the nice atmosphere, and after their performance there will be a poker tournament in the room above the fakbar. If you want to play a specific card game, feel free to bring your own!

On Wednesday we start with a somewhat more serious activity: at 11:00 it is the introduction of the vision of the election team in aula B. The high praesidium and those who are responsible for the functions of Education and International will be there to answer all your questions. In order to come well prepared to this introduction of our vision, it could come in handy to read the vision text. You can find the text in the election booklet or on google docs.

Then it’s time for an activity that does honour to the name Hèdonè: a world market, where all kinds of fun stuff like clothes and jewellery (but also much more) will be sold for bargain prices. There are also several nice fringe activities such as hair braiding, henna, calligraphy … Obviously, there should also be food en drinks, therefore we provide things that really belong on a world market: chili con carne, tortillawraps, sangria and smoothies! The market lasts from 12:00 until 20:00 on the grass court at the HIW, so be sure to stop by between your lessons and enjoy the southern feel with us!

We’ll end this day with an Oriental lounge evening, starting from 20:00 in the lounge of the HIW of course. Join in on the belly dance initiation or enjoy an nice relaxing hand massage, while you drink tasty fresh Moroccan mint tea with accompanying cookies. This evening is the perfect end to a busy day!

Thursday is already the last day of our election week, but that does not mean we drop the pace of our activities! There is an afternoon full of sports and games on the lawn from 14:00 to 16:00, including Viking Kubb and mega beer pong! We also provide healthy snacks: there will be fruit brochettes and drinks.

Thursday night, we end our wonderful election week with one last dazzling activity: the Timeline TD! Starting from 22:00, we will take you through a musical journey through time in the room above the Apero. We begin with music from the twenties and will go on until we have arrived at the musical summit of the nineties. You can join us on this trip for the ridiculously low price of €2, and we also provide food during the journey: we will sell toast sandwiches for the hungry dancers.

On Friday we have a day off because of May first (Labour Day), so there will be no bread meal.