Wegwijzer 03-11-2014

// English below

WEGWIJZER

Onze koene filosofenridders ontwaken, hullen zich in beschermend wapentuig en stijgen te paard. Gedurende de hele maandag trekken ze doorheen woud en velden, zich onderweg hoedend voor rabauwen en beurzensnijders. Omdat de weg lang en vol gevaren zit, is er die dag geen ridderspel waarmee ze zich kunnen verblijden. Dapper trekken ze verder.

Na weer een lange dag te paard kijken onze koene filosofenridders uit naar een gezellig oord waar ze het stof van hun reis kunnen wegspoelen. Dinsdag stallen ze hun paard en begeven ze zich naar het drinkgelag van de lokale M-café herberg. Wenst u zich bij hen te voegen en elkaar te vermaken met menig sterk verhaal, zien zij u daar vanaf 22:00.

Onze koene filosofenridders komen woensdag om 19:00 aan op een oord genaamd Ladeuzeplein, waar de VVS (Vereniging Vlaamse Studenten) een fakkeltocht organiseert tegen de besparingen op het hoger onderwijs. De ridders stappen af, nemen hun fakkel ter hand en lopen broederlijk mee. Hun fakkels glimmen en fonkelen vol kronkelende vlammen en ze zien de vonken van hun overtuiging weerkaatst in het branden van het rebelse vuur.

Donderdag bevinden onze koene filosofenridders zich op een heus ridderfestival. Naast het steekspel en de hand-tot-hand gevechten is er de grootste commotie rond het fifa-schouwspel. Beurtelings bestrijden dappere helden elkaar met een virtueel voetbalelftal in een strijd om de dapperste te zijn. Dus als je zin het, verwachten we je om 22:00 op het elektronisch slagveld in de lounge.

Vrijdag om 12:00 komen onze koene filosofenridders aan bij een open plek in het bos. De herfstbladeren kraken onder het hoefgetrappel van hun hengsten en ze schuiven aan bij de broodmaaltijd met soep en andere lekkernijen, uit een gelijkaardig herfstpalet. Ze zijn herenigd met hun medebroeders, vertellen verhalen over hun lange tocht en voelen zich geborgen in de huiselijke gezelligheid van hun gezegende lounge.

EXTRA

Net als vorig jaar zal prof. Van Riel dit jaar een filosofenkoor begeleiden voor (minstens) de Kerstwake en het Thomasfeest. Wie interesse heeft, stuur een e-mail naar michael.bauwens@hiw.kuleuven.be om op de hoogte te blijven van de repetities. Wie twijfelt: niet doen (twijfelen) en gewoon mee komen zingen.

 

// English

NFKALENDAR 

Our brave philosopher knights awaken, wrap themselves in protective armour and mount their horses. On Monday they travel through forest and fields, guarding the road from thieves and deceivers. Since the road is long and full of danger, there isn’t a knight’s game that day for them to enjoy. Bravely they move on!

After an exhausting day of horseback riding, our courageous philosopher knights look for a cosy location where they can rest. On Tuesday they stable their horses and head to the drinking bout of the local M-café inn. Do you wish to join them on this entertaining night, with lots to drink and many stories to share, they’ll expect you from 22:00.

On Wednesday our brave philosopher knights arrive at 19:00 at a place called Ladeuzeplein, where the VVS (Flemish Students Association) organizes a torchlight procession against budget cuts for higher education. The knights dismount from their horses, with their torches held high, they fraternally walk forth alongside each other. The knight’s torches shine and sparkle full of twisting flames and they see the sparks of their belief reflected in the flames of the rebellious fire.

On Thursday our brave philosopher knights attend a real knight’s festival. Besides the jousting and brawling, there is the biggest commotion around the fifa-spectacle. Our brave heroes fight each other in turns with a virtual football team in a battle of the bravest. So if you fancy it, we expect you at 22:00 on the electronic battlefield in the lounge.

Friday at 12:00 our brave philosopher knights come at a clearing in the forest. Autumn leaves crunch under the hoof beats of their stallions. They sit down for a bread meal with soup and other delicacies, which are served in a similar autumn theme. They are reunited with their fellow comrades, telling stories about their adventurous journey and feeling secure in the home cosiness of their blessed lounge.

EXTRA

Like last year, Professor Van Riel will lead a choir of philosophy students for at least the Christmas vigil and the feast of St. Thomas. Do you have any interest? Please send an e-mail to michael.bauwens@hiw.kuleuven.be and get all the necessary information (about repetitions etc.). Don’t hesitate, you’ll regret not participating