Pages – Temporary

Sophie’s Choice Election Team

// English below …

Visietekst

Over NFK

NFK is de kring voor filosofiestudenten. Alle studenten van het reguliere en internationale programma, alsook alle studenten die meer dan 15 ECTS aan het HIW volgend. Al deze studenten zijn automatisch lid van onze kring. Daarnaast draagt NFK een warm hart toe aan alle oud-studenten filosofie en zij van hun minor hun vervolgstudie maken.

Over het praesidium

Het praesidium is er om deze studenten te vertegenwoordigen en activiteiten organiseren die samenhang tussen studenten bevordert. Ook komend jaar zal er een eerstejaarsweekend worden georganiseerd door functie onthaal om alle eerstejaars te verwelkomen. De functie onthaal blijft dus zeker bestaan en is erg goed gevuld in ons praesidium. We gaan ons uiterste best doen om de nieuwe studenten van volgend jaar te betrekken bij onze filosofische gemeenschap.

Een probleem dat al lang bekend is en waar al lang aan gewerkt wordt is de afstand tussen de studenten in de Engelstalige en Nederlandstalige opleidingen. Ondanks dat het probleem geen gemakkelijke oplossing heeft, gaan ook wij er komend jaar vol goede moed aan werken. Ons team internationaal – dat dit jaar ook een internationale student telt – zal zich hiervoor inzetten met onder andere weekendactiviteiten en ook ons onderwijs team telt komend jaar een internationale student waarmee we een directere lijn naar de internationale studenten hebben in onze onderwijsvertegenwoordiging.

Door met oud-praesidiumleden te blijven samenwerken aan grote activiteiten en belangrijke dossiers willen we de in stand houding van de geest van NFK te behouden wanneer wij komend jaar met een groot aantal frisse gezichten de taak van het praesidium op ons nemen. Omdat er komend jaar voor het eerst sinds enkele jaren geen triumviraat maar een duümviraat is zullen wij werken met functiepraesides om de interne werking vlot te laten verlopen.  Ook kleinere functies zoals broodmaaltijd en lounge blijven komend jaar bestaan.

Onderwijsvisie

De afgelopen jaren is onderwijs bij NFK erg sterk en uitgebreid geworden en ook in dit praesidium hebben we veel en geëngageerde onderwijsvertegenwoordigers. Wij zijn hier erg blij mee omdat onderwijs en onderwijsvertegenwoordiging voor ons een erg belangrijke zaak is. Wij willen de sterke lijn van de afgelopen jaren daarom zeker voortzetten. Dingen die volgend jaar sowieso weer terug komen zijn de open onderwijs vergaderingen voor de POC (het onderwijsbureau) en voor de stura AV, twee jaarvertegenwoordigers in ieder jaar van de opleidingen zodat we een directe link hebben naar fasegebonden problemen, de onderwijs facebookpagina die op ieders facebookfeed het laatste onderwijsnieuws bezorgd en natuurlijk zullen er ook volgend jaar weer reguliere onderwijsartikels in DeWijzer komen.

Wij zijn alleen nog op zoek naar enkele vertegenwoordigers voor in de internationale POC, voor al onze zetels in de Nederlandse POC, de faculteitsraad en het faculteitsbestuur zijn wij al zeker van onze vertegenwoordigers. In deze invulling zitten meerdere mensen die al eerdere ervaring hebben met deze mandaten. In ons team onderwijs hebben we een internationale student waarmee we denken de onderwijs vertegenwoordiging van de internationale studenten te versterken door iemand te hebben die in direct contact staat met zowel de internationale studenten als de interne onderwijsvertegenwoording. Daar komt nog bij dat de preases twee jaar ervaring heeft in onderwijsvertegenwoordiging.

Volgend jaar is een COBRA (Cooperation, Reflection and Action – Checks & Balances) jaar en daar zullen wij ons in al onze capaciteit voor inzetten. COBRA is de integrale kwaliteitszorgmethode van de KULeuven van dit moment. COBRA staat nog in haar kinderschoenen en met de rectorsverkiezingen op de achtergrond kan er nog van alles veranderen aan hoe COBRA zich volgend jaar zal voltrekken, maar men mag redelijkerwijs verwachten dat er volgend jaar weer gesprekken worden gevoerd met studenten van alle opleidingsniveaus om directe en concrete input te verzamelen over hoe het met onze opleidingen gesteld is. Wij gaan ons uiterste best doen dit zo productief mogelijk te laten verlopen.

In onze visie op onderwijs staan openheid, participatie en transparantie centraal. Wij willen openstaan input vanuit alle hoeken van onze studentengemeenschap, zodat geen bij voorbaat uitgesloten wordt of haar vertegenwoordiging misloopt. Wij willen zoveel mogelijk studenten betrekken in onze onderwijsvertegenwoordiging omdat participatie de beste weg naar zo’n volledig en grondig mogelijke representatie is. Wij willen al boven al transparant zijn, zodat er geen beslissingen achter de gordijnen worden genomen waar de studenten pas deel van nemen wanneer deze al voltrokken zijn. Onze overtuiging is dat deze drie kernbegrippen het hart van de vertegenwoordiging vormen en dat wanneer deze zaken op orde zijn, het zwaarste werk gedaan is.

[ENGLISH]

Vision text

About NFK

NFK is the association for philosophy students. All students in Dutch and English philosophy program, as well as all students taking 15 ECTS or more at the HIW. All these students are members of our association. NFK also has a special place in its heart for alumni, so it also extends its reach to them.

About the praesidium

The praesidium exists to represents all students that are members of NFK and to organize activities that promotes cohesion between these students. Next year, like this year and the year before, there will be a welcoming weekend for all new students of philosophy at the HIW. This is organized by the welcoming fraction of the praesidium, and they are with a lot this year. They will actively strive to involve these students with our community of philosophy students.

A notorious problem for the students at our institute is the distance between the native and international students. This is a problem that the praesidia have fought against for several years now and we will continue to do so as well. We too will have a function international, which counts an international student besides several Flemish and Dutch students. It will put its effort into more cohesion between both groups of students as well as organizing events specifically targeting the community of international students at the HIW. Examples are Sunday brunches and city trips, as well as more serious activities like lectures or debates. The education team also counts an international student, which provides a direct line between our most internal education representation process and the international student body.

By continuing to work with ex-praesidium members on bigger activities and important dossiers we want to ensure a continuation of the heart and spirit of NFK, when we´ll start our new preasidium with many fresh faces next year. Since our praesidium will be the first since several years to have a duümviraat intstead of a triumviraat we will be working with functionpresidents. This way we’ll ensure the smooth workings of the internal organization.

Educationvision

The last few years NFKs education representation has become very strong and extensive. Our praesidium will continue this line with a big team of education representatives. This makes us very happy because quality education representation is a very important issue for us. We want to continue this strong example set for us by previous praesidia. Things you will definitely continue to see next year will include the open education bureaus, which discusses the issues at hand in the POC (Permanent Education Commission), the public meetings discussing the topics touched in the student council general assembly, two fase representatives in each fase of our programs and of course the education facebook page bringing the latest developments in education right to your feed.

We’ve found all our representatives for the Dutch POC, the faculty council and the faculty management, we’re only still looking for 4 internationals to represent their fellow students in the English POC. Among these representatives are several people with previous experience in these functions. Our education team boasts an international student which will be a huge asset in maintaining a direct line of representation with the international students. That the praeses of our preasidium has two years of experience in education representation should assure anyone that education representation will be well looked after in the next year.

Next year is a COBRA (Cooperation, Reflection and Action – Checks & Balances) year and we will do our very best for it to be properly executed. COBRA is the KULeuven’s integral quality assurance method. It’s still in its early years and with the upcoming rector elections it might very well change it appearance over the next few years. However, one can say with relative certainty that next year there will be COBRA conversations organized to consult students of all program fases to ensure direct and concrete input concerning the quality of our education. We we’ll do our very best to make this go as efficiently as possigle.

Our vision on education focuses on openness, participation and transparancy. We want to be open to input by all corners of our student community, so that no opinion will be unheard by default or lacking in our consideration. We want to involve as many students as possible on as many levels as possible in education because participation is the way to the most complete and thorough representation. Above all we want to be transparent, so that no decision will be made behind the scenes without the students having the ability to contribute to the discussion. We are convinced that these core concepts are the heart and soul of education representation, and as long as these are issues are taken care of the essence of representation will be ensured.

Sophie’s Choice Election Team Meer lezen »

Nota Wijziging HR

Ter voorbereiding op de AV van 3 mei 2016, voor het agendapunt i.v.m. het wijzigen van het Huishoudelijk Reglement, stelt de RVB volgende bestanden ter beschikking

  • Een nota met alle wijzigingen die we voorstellen (http://bit.ly/1qImE1b). In het vet de puntjes waar we in het bijzonder aandacht aan willen besteden tijdens de AV.
  • Een geaggregeerde versie van die wijzigingen in een nieuw HR (http://bit.ly/1XOSoN7).
  • Een vergelijkend document met het huidige HR en de geaggregeerde nieuwe versie naast elkaar in kolommen (http://bit.ly/1SqRRxm). Ongewijzigde artikels staan in normaal lettertype; volledig gewijzigde of toegevoegde artikels staan scheefgedrukt; gewijzigde delen van artikels staan scheefgedrukt en onderlijnd; gewiste (delen van) artikels staan scheefgedrukt en doorhaald.

Iedereen krijgt op de AV de kans om bemerkingen te maken bij de voorgestelde wijzigingen, of zelf wijzigingen voor te stellen.

Nota Wijziging HR Meer lezen »