Praesidium ’14 ’15

Triumviraat

Joep Bronneberg, Lorenzo Buti, Ewoud De Sadeleer

Het eerste triumviraat was een samenwerking tussen de machtigste mannen van de Romeinse Republiek met als enige drijfveer een dorst naar meer macht. De intenties van dit driemansschap zijn nobeler, zij streven slechts naar onderwijs en ontspanning van de hoogste kwaliteit voor hun leden. Joep was vorig jaar actief in Feest, Lorenzo en Ewoud verzorgden samen een eminent Sportjaar. Vice-praesides Joep en Lorenzo zullen naast hun mateloze inzet in allerhande activiteiten ervoor zorgen dat de interne werking gesmeerd verloopt. Ewoud zal als praeses instaan voor de algemene coördinatie, studentenvertegenwoordiging in onderwijsraden en externe relaties. Met groot vertrouwen leggen wij de macht in handen van dit toptrio. Email: preses@nfk.be & vice@nfk.be

//

The first triumvirate was a collaboration between the most powerful men of the Roman Republic to gain even more power. The intentions of these three men are more noble, they seek only to make sure you get education and entertainment of the highest quality. Joep was member of the party crew, Lorenzo and Ewoud took hold of the function Sport and Games. Vice praesides Joep and Lorenzo will, in addition to their boundless dedication in all kinds of activities, ensure that the internal operation runs smoothly. Ewoud will be responsible for overall coordination, student representation on boards of education and external relationships. With great confidence we place power in the hands of these three men. Email: preses@nfk.be & vice@nfk.be

Onderwijs / Education

Emma Moormann, Stef Frijters

Of meten weten is en onderwijs een plicht of een recht kan je bij onze bekwame onderwijsverantwoordelijken te weten komen. Emma vindt de elfde doctor eigenlijk net zo goed als de tiende en Stef lust geen tomaat, maar belangrijker is dat ze jullie belangen op gebied van scholing gedreven zullen verdedigen. Dit koppel wil nu graag bewijzen dat hun liefde voor studentenvertegenwoordiging even groot is als hun liefde voor elkaar. Onthoud ook zeker dat er zonder onderwijs geen NFK zou zijn. Ergo geen onderwijs => geen fun. Email: onderwijs@nfk.be

//

Emma Moormann, Stef Frijters
If you want to know whether measuring is knowing and if education is an obligation or a right, you can go to our skilled praesidium members responsible for education. Emma thinks the eleventh doctor is actually just as good as the tenth and Stef doesn’t like tomatoes, but more important is that they will defend your interests in the field of education passionately. This couple wants to prove that their love for students representation is as great as their love for each other. Also remember that there would be no NFK without education. Ergo no education => no fun. Email: onderwijs@nfk.be

PR / Public Relations

Hans De Mey, Sien Leppens, Alexandra Verhaeghe

Wat hebben de PR-campagnes van Adolf Hitler, Mitt Romney en BP-oil met elkaar gemeen? Ze werden geen van allen bedacht door dit getalenteerde trio. Waren ze dat wel, dan had het zolang oorkondes en eredoctoraten geregend dat de westerse wereld tot de dag van vandaag natte voeten zou hebben. Sien Leppens staat wijd en zijd bekend als een waar Public Relations wonderkind. Oude chinese volklegendes verhalen van de tijd dat zij de regen zelf heeft doen glimlachen en er zijn geruchten dat waar zij loopt, bloemen spontaan beginnen bloeien in haar voetstappen. Daarnaast staat Alexandra Verhaeghe, een charismatische jongedame die een enthousiaste uitstraling combineert met het vermogen zand in de woestijn te verkopen. Alsof dit dynamische duo nog niet voldoende is om de boodschap van het NFK correct en inspirerend uit te dragen, krijgen zij versterking van Hans De Mey. Vele geruchten omringen zijn geboorte en vroegere leven, maar de meeste historici zijn het er ondertussen over eens dat er op zijn minst een bipolaire flamingo en drie illegale eskimo’s bij betrokken waren. Hans combineert de kracht en stoerheid van een meermaals gekaapte en rauwe zeekapitein, met de tact en de fijngevoeligheid van diezelfde zeekapitein. Of dit een meerwaarde is voor de PR-groep moet nog blijken, maar het staat in ieder geval vast dat het nieuwe praesidiumjaar een schuimend avontuur wordt! Email: pr@nfk.be

//

What do the PR-campagnes of Adolf Hitler, Mitt Romney and BP-oil have in common? Neither of them where conceived by the twisted creativity of this talented trio. If they were, the amount of awards and honorary doctorates pouring down upon them would have filled the streets for years to come. Sien Leppens is known far and wide as a true Public Relations prodigy. Ancient Chinese folktales tell of a time where she made the rain itself smile, and it is rumored that wherever she walks, flowers bloom in her footsteps. Next to her stands Alexandra Verhaeghe, a charismatic young lady who combines an outgoing personality with the ability to sell sand in a desert. Even though there isn’t anything this dynamic duo can’t handle, they have Hans De Mey joining their ranks. A lot of rumors surround his birth and early life, but the facts most historians tend to agree upon is that at least one bipolar flamingo and three illegal eskimo’s were involved. Hans combines the strength and toughness of a notoriously mad sailor, with the delicacy and tenderness of the aforementioned sailor. Whether his addition proves to be an advantage or not, it is certain the new praesidiumyear is going to be one to remember! Email: pr@nfk.be

Cultuur / Culture

Giuseppe Minervini, Abel Romkes, Sharon Arts

West-Vlaanderen heeft in de Vlaamse letteren twee grote schrijvers voortgebracht: Guido Gezelle en Giuseppe Minervini. Wat mogen wij ons inde handjes wrijven dat die laatste hier toevallig aan het HIW rondloopt, een geschikter kandidaat voor cultuurpraeses is niet alleen ondenkbaar, maar bovendien onmogelijk. Of toch? Zullen zijn innerlijke vloedgolf aan grootse ideeën en onbevattelijke dialect hem parten spelen? Geen nood, dan is daar Sharon Arts, de spontane, minzame en liefkozend glimlachende spring in ‘t veld die zelfs van honderdduizend slechte ideeën nog een prachtig geheel kan maken en tevens, ondanks haar roots in Nederlands Limburg, altijd netjes verstaanbaar is. Net als Sharon is ook Abel Romkes afkomstig uit het pittoreske Nederland en ik hoor u al vragen: “Twee noorderburen en een West-Vlaming, wat kennen die nu van cultuur?” Wel, ook binnen het opkomend praesidium was dit een heikel thema. In allerijl heeft men getracht toch zeker een Antwerpenaar in te passen, maar helaas was die moeite tevergeefs. Maar laten we ons niet blind staren op die vooroordelen. Hun talenten staan buiten kijf. Zo publiceert Giuseppe in het hoog aangeschreven litteraire magazine Extase en kan Sharon ‘The Hobbit’ van voor tot achter meepraten, inclusief gesnuif en egeltaal. En neem nu die goede Abel bijvoorbeeld. Als ongenaakbaar schaakmeester (de Magnus Carlsen van het HIW), kunnen we op hem rekenen voor zowel zijn gevoel voor de hogere cultuur als zijn strategische wonderbrein. Met Abel, zo zegt men immers, weet je nooit. Altijd kan hij als het ware uit het niets een briljante zet bedenken. En laat dat nu net zijn waar het binnen cultuur om draait: telkens weer de originaliteit opzoeken, een kwinkslag achter de hand houden, steeds een nieuw perspectief uit onverwachte hoek. Email: cultuur@nfk.be

//

Giuseppe Minervini, Abel Romkes, Sharon Arts
West-Flanders has given Flemish literature two great writers: Guido Gezelle and Giuseppe Minervini. What a wonderful coincidence the latter walks around here at the Institute, a most suitable candidate for a culture president culture. Or is it? Will his unstoppable vision and incomprehensible dialect be a problem? Don’t worry, there’s always Sharon Arts, spontaneous, affable and smiling, she has the talent to make something astonishing out of a hundred thousand bad ideas, and, what’s more, despite her roots in Dutch Limburg, one understands her without any problem. Like Sharon, Abel Romkes is coming from the picturesque Netherlands, and I can already hear you ask: “What do two Dutchmen and a guy from West-Flanders know of culture?” But let’s not focus on those prejudices here. Their talents are beyond dispute. Talking about Abel for example. As a chess master (more or less the Magnus Carlsen of the HIW), we can count on him for both his sense of high culture and his strategic masterbrain. Out of nothing, he can come up with a brilliant move. And that’s just what culture is all about, isn’t it? Looking for originality in every corner. Email: cultuur@nfk.be

Feest / Party

Nelis Jespers, Laura Stynen

Nelis Jespers – u leest het goed: zijn naam is Nelis en niet Jesper, Jasper, of wat dan ook – ontpopte zich in zijn eerste jaar aan het HIW meteen tot een man van vele talenten. Niet alleen verdiende hij reeds zijn pluimen met een door merg en been bijtende rol in het intussen zowaar beruchte NFK toneelstuk afgelopen jaar, daarenboven toonde hij zich onevenaarbaar in het uitgangsleven. Wie was het die in de late uurtjes de straten afkuierde en dubieuze ontmoetingen met fietsende mannen zonder broek aandeed? Juist, dat was hij. Geflankeerd door de charmante, onovertroffen en beeldschone Laura Stynen. Geen koetje om zonder handschoenen aan te pakken. Want wie haar tegenkwam op cantussen, TD’s en fakbaravonden, zag dat ze er zelfs in haar nu al legendarische koeienkostuum nog steeds beeldschoon uitzag. Zegt u misschien: “Goed, feesten kunnen ze allebei, maar kunnen ze ook feesten organiseren?” Wel, dat weet niemand met zekerheid, maar met het ironische oog voor detail van Nelis Jespers en de onweerstaanbare ‘feminine touch’ van Laura Stynen, kan dat nauwelijks fout gaan. Email: feest@nfk.be

//

Nelis Jespers – you’re reading it right: his name is Nelis and not Jesper, Jasper, or whatever – turned in his first year at the HIW immediately into a man of many talents. Not only did he already earn his feathers with a stressful role in the now famous NFK play last year, he also proved himself unrivalled in nightlife. Who was it that late night strolled down the streets and had dubious encounters with cyclists without pants? Right, he was. And he is not alone, flanked by the charming, unequalled and stunningly beautiful Laura Stynen. Anyone who met her at a cantus, TD’s or fakbar evenings, saw that even in her already legendary cow costume she still looked gorgeous. You might say: “All right, both of them can party, but can they also organize parties?” Well, nobody knows for sure, but with the ironic eye for detail of Nelis Jespers and the irresistible feminine touch of Laura Stynen, it can hardly go wrong. Email: feest@nfk.be

CuDi

Jenske Sampson, Charlotte Fortems

Dure printkaarten en onbetrouwbare printers kan je voorgoed aan de deur zetten. Jenske heeft al een half jaar ervaring bij de cursusdienst en zijn lievelingskleur is groen, Charlotte verkiest roze. Maar die kleuren doen er niet toe: alle cursussen zijn zwart-wit zodat jij kunt rekenen op heerlijk lage prijzen. Ze zullen de beste cursusverdelers in zichzelf naar boven brengen, zodat jij elk semester zorgeloos je cursus kunt bemachtigen. Email: cudi@nfk.be

//

You can say goodbye to expensive printing cards and unreliable printers. Jenske already has half a year of experience at the cursusdienst and his favourite colour is green, Charlotte’s favourite colour is pink. But those colours don’t actually matter, because all readers are printed in black and white so you can count on delightfully low prices. These guys make sure that all students can get their syllabi without worrying about a thing. Email: cudi@nfk.be

Sport

Pieter Vandemoortele, Sophie Tielemans

Er zijn maar twee filosofen geweest die goed konden voetballen. Albert Camus en Johan Cruijff, maar daar is sinds kort al zeker eentje bijgekomen. Goed, dat hij een begenadigd voetballer is, een kwieke dribbelkont met een steekpas als Andrea Pirlo, en daarmee een cruciale factor was in de roemrijke NFK-zege tegen Kathechetika in de finale van de Thomascup, ja, dat weten we, maar dat Pieter Vandemoortele ook uitblinkt in een NFK-engagement zonder weerga, blijft ons niet langer verborgen. Voor zijn vrouwelijke medekandidate ligt dat ietwat anders. Van haar kennen we haar onstuitbare NFK-engagement: op elke activiteit aanwezig, steeds als eerste binnen en als laatste weer weg. Door weer en wind. In vrede en in rampspoed. Nu krijgt Sophie Tielemans eindelijk de kans de andere kant van zichzelf te laten zien, haar gedaante als sportieve mastermind. Dit is een duo dat grootste dingen kan verwezenlijken. De zaadjes die vorig jaar geplant zijn in de sportcultus aan het HIW, zullen zij helemaal tot uiting laten komen. Zo beloven zij het damesvoetbal nieuw leven in te blazen en alle wedstrijden van de Champions League live uit te zenden in het bureau van de decaan. Mens sana in corpore sano? Wel zeker! En wel met deze twee! Email: sport@nfk.be

//

There have only been two philosophers who were also great football players. Albert Camus and Johan Cruijff, but recently there has been added one. We know that he’s a gifted footballer, a marvellous dribbler with a pass like Andrea Pirlo, and thus a crucial factor in the glorious NFK victory against Kathechetika in the final of the Thomascup, but that Pieter Vandemoortele also excels in unprecedented NFK-commitment will not remain hidden for us. The situation is different for his female co-applicant. We know her by her unstoppable NFK-engagement: present on every activity, always first in and last out, through wind and weather, in peace and in adversity. Now Sophie Tielemans finally gets the chance to show the other side of herself, as the sports mastermind. This is a duo that can accomplish great things. The seeds that were planted last year in the sports cultus of the HIW will now fully blossom. For example, they promise to blow new life into women’s football and live broadcast all matches of the Champions League in the dean’s office. Mens sana in corpore sano? For sure! With these two! Email: sport@nfk.be

Fakbar

Ruud Reitsma, Mick van Plateringen

Of hun tapkunsten voldoen aan de hoge standaard van de filosofiestudent zal de tijd moeten uitwijzen, maar creatief zijn deze twee alleszins. Het gerucht gaat dat een eerste brainstormsessie over de toekomst van de fakbar slechts 193 seconden duurde en niet minder dan achttien volgekrabbelde pagina’s ideeën opleverde. Dat ze dan ook opmerkelijke beloftes doen, mag ons niet verbazen. Het motto laat zich omschrijven als ‘money and bitches’, en meer moet dat volgens hen niet zijn. De lift willen ze uitschakelen en gebruiken als een plaats waar lustig weddenschappen kunnen worden afgesloten, waar menig gokverslaving kan worden botgevierd en waar je een occasioneel meisje van plezier kan reserveren. De thema-avonden kunnen niet groots genoeg worden aangepakt. Schrik niet als u zich plots bevindt op een schuimparty, of een FC Twente-fancafé. Megalomaan zijn ze ongetwijfeld, maar belangrijker, ze zijn ongecompliceerd. Bovendien maken ze de mooiste belofte van allemaal: meer bier. Dit alles echter onder het mom van Hollandse gezelligheid. Want vergis u niet, stemt u op Ruud Reitsma en Mick van Plateringen, dan stemt u op twee Hollanders. Email: fakbar@nfk.be

//

Only time can tell whether they can tap beer at the level that our critical NFK-students expect, but one thing is for sure: they certainly don’t lack creativity. Rumour has it that their first brainstorming session didn’t last longer than exactly 193 seconds and resulted in approximately 18 full pages of ideas. Hence it shouldn’t amaze us that they have already made some remarkable promises. Closing down the elevator to use it as a gambling hall and pick-up center for questionable ladies, as well as expanding the theme-nights are just a few of them. Don’t be surprised when you suddenly find yourself in the middle of a foam party or an FC Twente-fanbar. Megalomaniacs? Without any question, but what’s more important: they think straight. Money and bitches and that’s that. And on top of it all, they have made the single most beautiful promise: more beer. Everything in a sphere of Dutch cosiness. So make no mistake: if you vote for them, you are voting for two Dutchmen. Email: fakbar@nfk.be

deWijzer

Simon J. Tak, Katleen Pasgang

In de notities van de gevierde André Cloots zou ergens in de kantlijn de aantekening te vinden zijn dat ‘iemand die niet van Katleen Pasgang houdt, wel een mens zonder hart moet zijn’. Beminnelijk is ze zeker, maar bovenal voelt de pen zich even goed in haar hand als heroïne in de aders van Pete Doherty. Vorig jaar sierden haar wonderlijke kortverhalen en poëzie reeds deWijzer en nu neemt ze het heft in eigen handen. Er waren plannen om, na een jaar met een socialistische hoofdredacteur, de naam te veranderen in deLeeuw, of deVerandering, maar dat zou op het laatste moment zijn afgeketst. Ook wordt gefluisterd dat er een roddelrubriek in zou komen, een katern van ware riooljournalistiek die eindelijk de wantoestanden binnen het praesidium languit publiekelijk zal uitsmeren. Eén ding staat vast: deWijzer blijft onder haar leiding het monument dat het al zo lang is. En wat die vreemde Simon J. Tak daarbij komt doen, ja, dat is ook ons een raadsel. Naar het schijnt is hij de verguisde en verstoten bastaardzoon van Jan Becaus, maar wie hem al eens heeft horen spreken, weet dat dat niet waar kan zijn. Email: dewijzer@nfk.be

//

In the notes of esteemed professor André Cloots one should be able to find the annotation that ‘someone that does not love Katleen Pasgang, must be a man with no hart’. She’s definitely loveable, but most important is that a pen feels as good in her hand as does heroine in the veins of Pete Doherty. Last year she already published marvelous short stories and poetry in deWijzer and this year she’s taking full control. It is rumored that there will be lots of gossip in next year’s edition, tabloid journalism that will let everyone know what is going wrong inside the praesidium. One thing is for sure: under her leadership, deWijzer will stay the monument it has been for a very long time. And what that strange Simon J. Tak has to do with it… Well, we don’t really know either. Some say he is the maligned and rejected bastard of Jan Becaus, but those who already heard him speak know that this can’t be true. Email: dewijzer@nfk.be

Schatbewaarder / Treasurer

Erik De Cock

Een schatbewaarder, ook wel penningmeester, thesaurier, fiscus, kassier, quaestor of busmeester genoemd, beheert de kassa, maakt begrotingen op, presenteert financiële verslagen en superviseert de transacties. Erik zal met grootste onderscheiding voldoen aan deze Wikipediaanse definitie. De nestor van ons gezelschap heeft al twee jaar webmaster achter de rug en heeft zo meteen het meeste ervaring binnen het praesidium. Hij is dus als geen ander bekend met het reilen en zeilen binnen het HIW. Nu stapt hij over op het runnen van ons financiële wezen en als er iets mag bestaan zoals zekere kennis is het wel dat hij die operatie vlekkeloos zal uitvoeren. Email: schatbewaarder@nfk.be

//

A treasurer is the person responsible for running the treasury of an organization. The adjective for a treasurer is normally “tresorial”. The adjective “treasurial” normally means pertaining to a treasury, rather than the treasurer. Erik will definitely live up to this Wikipedian definition. Oldest of our team, he already was NFK’s webmaster for two years and thus has the most experience of our praesidium. Now he’s going to run our organization financially and if certain knowledge exists, it is that he will perform magnificently. Email: schatbewaarder@nfk.be