Praesidium ’16 ’17

12998162_1689925064607927_1724452203110649929_o

Op deze pagina vind je een overzicht van ons team. Bekijk zeker ook ons kiesboekje!
On this page you’ll find an overview of our team. Also check out our election booklet!

Hoogpraesidium // High Praesidium

Aaron Soens, Sharon Arts, Valerie Hufkens

13029442_1689924807941286_5854245620619623426_o

Ziehier de culminatie van studentikoze wijsheid en geopolitiek bewustzijn: het triumviraat. Dit gouden trio vormt de intelligibele incarnatie van de drie muzen die in Freuds geest rondfladderden toen hij in zijn dagboek stiekem het woord ‘lustprincipe’ in hoofdletters neerschreef. Geregeerd door hun drieste driften zal dit triomferende trio de oceaankliever die NFK heet voor het komende schuimend schooljaar van onheil behoeden. Geen maniakale maalstroom of nihilistische neerslag kan het energieke enthousiasme van deze adepten van Athene temperen, wat van elke vorm van materiele muiterij een sterk staaltje faliekant fatalisme zou maken.

Uiteraard zou Freud zelf niet tevreden zijn met deze oppervlaktestudie van het triumviraat, dus laten we even afdalen naar het drievuldige droomlandschap waar we de ware gedaanten achter deze aimabele affecten kunnen ontsluieren.

Sharon is een verschijning die zelfs de meest getraumatiseerde geest nooit waarlijk kan verdringen. In gelijke mate beroemd en berucht omwille van haar galmende lach, imponerend organisatietalent en haar neiging om tijdens het jaarlijkse carnaval de betekenissen van woorden zoals ‘exuberant’ en ‘exorbitant’ eens flink op de hielen te zitten, is ze als geen ander gekwalificeerd om het schip van NFK op de juiste koers te houden.

Indien we gewag zouden maken van een fysicalistische interpretatie van de filosofie van de geest, zou Valerie ongetwijfeld de linkerhelft van de triumvirale hersenen vertegenwoordigen. Deze noumenale natuurnimf draagt de ziel van het woud in zich mee, en is mede verantwoordelijk voor het wisselen der seizoenen en de kringloop van sterfte en wedergeboorte waartoe alle leven behoort. Dit maakt haar uitzonderlijk geschikt om een nieuw seizoen van NFK-activiteiten te helpen groeien en bloeien.

Aaron tenslotte rijst ten berge als de demiurg van het praesidium, de Alfa en de Omega, de Aaron. Zijn leiderschapskwaliteiten staan boven alle twijfel verheven, daar hij erin slaagt om gedurende menig weekend de onbedwingbare driften van tweeëntwintig krijgers aan zijn wil te binden. Daarnaast is hij er na jaren van meditatie in geslaagd om te communiceren met de Ziel van het levenloze, waarna de vierpuntige voedselspietsers hem prompt als heiland en ambassadeur hebben uitverkozen. Het spreekt voor zich dat deze held, voor wie het woord superego slechts een eufemistische aanduiding herbergt, het NFK een zieltogende zonnewenteling van onheil kan behoeden. Dus rol de vlag uit en schal de trompetten, met dit triumviraat staat NFK er klaar voor om een nieuw jaar dapper in te marcheren, de zon schijnt ten volle, en de uil van minerva vliegt verrassend reeds uit bij het ochtengloren! Voorwaarts vrienden, to glory!

[ENGLISH]
Behold the culmination of student wisdom and geopolitical consciousness: the triumvirate. This golden trio forms the intelligible incarnation of the three muses fluttering in Freuds head when, in capital letters, he secretly wrote the words “pleasure principle’ down in his diary. Ruled by their reckless passions this triumphant trio will save the breakwater entitled NFK for coming school year foaming of doom. No maniac maelstrom or nihilistic sentiment may dampen the energetic enthusiasm of these adepts of Athens, which any form of material mutiny would make a strong piece of vehement fatalism. Of course, Freud himself would not be satisfied with this mere surface study of the triumvirate, so let’s descent to the triune dreamscape where we can reveal the true identities behind these amiable affects.

Sharon is an appearance that even the most traumatized mind van never supplant truly. Equally famous as infamous for her resounding laughter, impressive organizational skills and her tendency to ambiguate the meanings of words like “exuberant” and “exorbitant” during the annual carnival, she is uniquely qualified to ship NFK to the right course.

If we would make mention of a physicalistic interpretation of the philosophy of mind, undoubtedly Valerie would represent the left half of the triumviral brain. This noumenal nature nymph carries the soul of the forest, and is partly responsible for the changing of the seasons and the cycle of death and rebirth to which all life belongs. This makes her exceptionally suited to help grow and flourish a new season of NFK activities.

Aaron, lastly, rises as demiurge of the praesidium, the Alpha and the Omega, the Aaron. His leadership qualities are beyond doubt, as he manages to bind his will to the uncontrollable urges of twenty warriors during many weekends. After years of meditation, he managed to communicate with the Soul of the lifeless, whereafter the four-pointed food impalers promptly chose him as savior and ambassador. It goes without saying that this hero, for whom the word superego only houses a euphemistic designation, can save NFK from a moribund solar revolution of mischief. So roll out the flag and sound the trumpet, with this triumvirate the NFK is ready to march bravely towards next year The sun shines at its fullest, and surprisingly the owl of Minerva flies already off at morning dawn! Forward friends, to glory!

Schatbewaarder // Treasurer

Leander Vignero

13084175_1080987201962690_1880064563_n

Leander V. neemt volgend jaar als schatbewaarder het bewaken van de kringkassa voor zijn rekening. Naast filosoferen is Leander immers heel goed in tellen, een discipline waarin hij zelfs een diploma gehaald heeft. Voor de begrotingsoefening van volgend jaar heeft onze schatbewaarder in spe al enkele kunstgrepen in gedachten. Zo wil hij onderzoeken of het fiscaal voordelig is om met onze kassa uit te wijken naar een nog nader te bepalen belastingparadijs. Voor de volgende cultuurreis denkt hij dan ook al aan enkele mogelijke bestemmingen, zoals Luxemburg, Panama of de Kaaimaneilanden.

[ENGLISH]
Leander V. will take the great responsibility on himself of guarding the little treasure box of NFK. Because aside from being a great philosopher, Leander is also very good at accounting, a discipline for which he already has degree. Leander already has some tricks up his sleeve regarding the next budget exercise. He wants to investigate whether or not it is fiscally lucrative for us to hide our treasure to a later to be chosen tax free haven. That being said, he also has some ideas for the next culture trip, like Luxembourg, Panama or the Cayman Islands.

Fakbar

Laurens Convale, Emiel Van Drutten, Manu De pauw, Joris Verschoren

13002412_1689924874607946_4323600430757697555_o

Vier enthousiaste jongelingen nemen volgend jaar de fakbar in handen. De Nederlandse Emiel v. D. probeert zich nu al een plaatsje als toezichthouder toe te eigenen, maar revolutionairen Joris V. en Manu D. P. gaan voluit voor een Onafhankelijk Limburg – ook in de fakbar. Manu noemt zichzelf trots Limburgant, maar hopelijk zal het tempo waaraan hij, Joris en Laurens C. pintjes tappen toch iets hoger liggen dan we van de gemiddelde Limburger gewoon zijn.

Freud aan het woord:
Emiel zit nog in zijn sadistisch-anale fase. Pas dus op wanneer je pintjes van hem aanneemt. Joris, Manu en Laurens lijden alle drie aan een oedipuscomplex, dat ze verdringen door te veel te drinken en tot een kot in de nacht op te blijven. Betere personen om de fakbar draaiende te houden, zijn er met andere woorden niet te vinden.

[ENGLISH]
Four enthusiastic youngsters will take matters in to their own hands concerning the fakbar. The Dutch Emiel v.D. is already trying to secure his place as the future supervisor, while revolutionaries Joris V. and Manu D.P. battle with full conviction for an independent Limburg, especially in the fakbar. Manu calls himself a proud Limburgant, but that hopefully will not affect the tempo at which he, Joris and Laurens C. will hand you your beer.

Freud’s analysis:
Emiel never overcame his sadistic-anal phase, so beware when he hands you your beer. Both Joris and Manu, as well as Laurens, suffer from an Oedipus complex, that they repress by drinking far too much and staying up until the early hours. I think it’s safe to say that there are no better people imaginable to run the fakbar.

Broodmaaltijd // Bread meal

Astrid Bostoen, Alexandra Verhaeghe

13064615_1689924754607958_6610010003929108058_o

A-team van dienst voor de broodmaaltijd is Astrid B. en Alexandra V. De twee bevallige dames zetten zich ook in voor het lounge-team, waardoor hun engagement voor de belangrijke wekelijkse broodmaaltijd enigszins logisch lijkt. Na een ongelukje in haar jonge jaren, kampt Alexandra met een permanente evenwichtsstoornis, maar laat dat je niet afschrikken: de broodmaaltijd zal immer evenwichtig en gezond zijn!

[ENGLISH]
The A-team in charge of our weekly bread meal consists of two lovely ladies; Astrid B. and Alexandra V. They are also a part of the lounge team, so their involvement in the bread meal was the next logical step. Alexandra suffers from a permanent balance deficiency caused by an accident in her younger years, but don’t let that scare you: the meal provided every Friday will make up for it in balance and health.

 

Onthaal // Welcoming

Joris Vanschoren, Manu De Pauw, Sofie Verslype

13055033_1689924814607952_6708017173751782486_o

Gastvrij als ze zijn, verzorgen de ravissante Sofie V. en de twee nozems Joris V. en Manu D.P. volgend jaar het onthaal van de eerstejaars. Na dit jaar zelf door de NFK-microbe gebeten te zijn, zullen ze er alles aan doen om op hun beurt de kersverse filosofen zich ontzettend thuis te laten voelen. Wie hen een beetje kent, weet dat onze drie onthalers dit jaar al uitbundig geproefd hebben van al het goeds dat Leuven te bieden heeft. De geknipte gabbers om de eerstejaars wegwijs te maken in onze mooie studentenstad!

[ENGLISH]
Welcoming as they are, the ravishing Sofie V., Joris V., and Manu D.P. will make sure that the students of the next first year will feel right at home. After being bitten by the notorious NFK bug, they are ready to take these baby philosophers under their wings. Those who know them can tell you that these three lovely people have already enjoyed all that Leuven has to offer to the fullest. No better people imaginable to show the baby philosophers around in our beautiful student city!

Cultuur / Culture

Carolien Saenen, Sofie Gerits, Gregg Smits

13055236_1689924564607977_2861833263870338232_o

Sinds de Europese ontdekkingsreizigers aan het begin van de nieuwe tijd vlijtig hun zeilen vierden, staan de cultuurverantwoordelijken van NFK voor een helse opdracht. Hoe ga je om met de uitdagingen die de postmoderne, multiculturele samenleving met zich meebrengt? Onze drie cultuurcritici van dienst hebben hierop elk hun eigen visie. Gregg S. is communist en gaat dan ook volop voor socialistisch realisme naar het voorbeeld van Jozef Stalin. Sofie G. toonde met haar recente gewaagde acteerprestatie in het NFK-toneel aan dat er maar weinig is waar ze niet voor open staat. Carolien S. tenslotte vat haar rol als criticus erg serieus op. Hou je onnozele rijmpjes dus liever voor jezelf in haar bijzijn.

[ENGLISH]
The people responsible for the cultural part of our praesidium have had a difficult task set up for them ever since the European explorers opened up their sails to travel the world in the 15th century. How to deal with a postmodern, multicultural society? Each of these cultural critics has their own view on the matter. Gregg S. is a communist and therefore strives for socialist realism in the footsteps of Jozef Stalin. With her daring acting performance with the NFK theatre group, Sofie G. showed us that there aren’t many things that she is not willing to try. Carolien S. takes her job as critic very seriously. So please keep your silly rhymes to yourself when she is around.

Feest // Party

Oscar Lobato, Sofie Verslype

13071733_1689924561274644_3141220460035750913_o

De twee onverlaten Oscar L. en Sofie V. zullen volgend jaar instaan voor het organiseren van spetterende feestjes en lyrische cantussen. Voor die cantussen hebben ze trouwens al enkele ludieke namen bedacht, zoals de yes-we-cantus, de Immanuel Kantus en de Jacques Lacantus. Met andere woorden: stuk voor stuk cantusnamen waar we nu al ernstig depressieve neigingen van krijgen. Sofie wilde over zichzelf graag nog kwijt dat ze standaard een mitraillette mexicano gaat halen in de Istanbul op de Oude Markt wanneer ze heel zat is. Bedankt, Sofie, je favoriete snack heeft ook onze laatste twijfels over je feestcapaciteiten weggehaald!

[ENGLISH]
The two miscreants Oscar L. and Sofie V. have volunteered as tributes to organise awesome parties and lyrical cantuses. Because they take their job very seriously they’ve already come up with a couple of names for the cantuses, such as the Yes We Cantus, the Immanuel Kantus and the Jacques Lacantus. In other words, all names that, to be honest, have us quite depressed. Sofie  also wants you to know that when she gets really wasted she always craves a mitraillette mexicano, and usually ends up getting one at the Istanbul on the Oude Markt. Thanks for sharing this information with us, Sofie, now there are certainly no doubts left you definitely are a master partier!

Onderwijs // Education

Nynke Van Uffelen, Wouter Termont, Ben Willebrords, Sophie Tielemans

13055746_1689924627941304_3803094534532669937_o

Een van de belangrijkste functies binnen het praesidium is ongetwijfeld die van onderwijs en zal ingevuld worden door Nynke v. U., Wouter T., Ben W. en Sophie T. Deze ploeg zorgt ervoor dat de belangen van de filosofiestudent verdedigd worden binnen de verschillende bestuursorganen, tot op het hoogste niveau. Nynke was dit jaar ook al onderwijsvertegenwoordiger, wat haar kilo’s aan onontbeerlijke ervaring opgeleverd heeft. Wouter vervulde dit jaar de taak van schatbewaarder en slaagde daar meesterlijk in. Bovendien was onze huisinformaticus reeds webmaster voor onze kring. Deze opdracht blijft hij, in tegenstelling tot die van schatbewaarder, wel verderzetten. Ben is een nieuw gezicht binnen het onderwijsteam en binnen NFK tout court. Hij was dit jaar echter wel reeds jaarverantwoordelijke voor de eerstejaars, zodat hij af en toe al heeft kunnen proeven van onderwijsgerelateerde kwesties.

[ENGLISH]
One of the most important functions in the praesidium is without a doubt education. This task will be met by Nynke v.U., Wouter T., Ben W. and Sophie T. This team will make sure that our interests will be heard by the different parts of the administration, all the way up to the highest level. Nynke already has a year of experience in this field, which makes her very knowledgeable and even more up for the job then she was last year. Wouter was our treasurer and webmaster last year and succeeded masterfully in his two jobs. Our very own computer scientist will, sadly, only be continuing his job as webmaster along with his function in education. Ben is the lovely fresh face of this function and, overall, in NFK. But he already made a great year delegate for the first years, and thus was able to have a little taste of matters regarding education.

Cudi // Course Service

Astrid Bostoen, Wouter De Hoog, Leen Krieckemans

13047968_1689924691274631_870426612962859069_o

Bij dit jolige drietal kan je terecht voor allerlei cursussen en toebehoren. Astrid B., Wouter d.H. en Leen K. houden namelijk meermaals per week de CUDI open. Sinds Wouter in deWijzer een snoeihard opiniestuk over de cultuurtrip naar Warschau achterliet, staat er binnen het HIW op zijn hoofd een premie van enkele duizenden euro’s – de prijs voor de oprechte uiting van gevoelens.

Freud aan het woord:
Ik ben verheugd te horen dat het CUDI-team naast Wouter uit twee erg aangename dames bestaat. Door een ogenschijnlijk gebrek aan een degelijke opvoeding, heeft Wouters Über-ich zich niet ten volle tot ontwikkeling weten te brengen. Daardoor mist hij de nodige sociale vaardigheden om te beseffen dat een gratuite belediging van wel te onderscheiden individuen in het kringblad van niet erg veel niveau spreekt. Beweeg je met gezwinde spoed naar mijn gerenommeerde praktijk (enkel gesloten op zondag) voor een helend psychoanalytisch gesprek.

[ENGLISH]
For textbooks you are most welcome to come and bother this awesome trio. Astrid B., Wouter d.H. en Leen K. will make sure that the CUDI is open several times a week. Ever since Wouter wrote a very hard piece of criticism concerning the culture trip to Warsaw, there has been a bounty on his head of a couple of thousand euros, the price you pay for wanting to express your feelings.

Freud’s analysis:
I am happy to hear that two such lovely young ladies will be helping Wouter in this important task. Wouter’s Über-ich was never able to fully develop because of a very clear lack of upbringing. Because of this he clearly misses the social skills to understand that a not so subtle insult of specific individuals in our beautiful magazine does not show a high intellectual level. So hurry up, Wouter, to my renowned practice (only closed on Sundays) for a healing psychoanalytical talk.

Vrije medewerker // Free participant

Annalise Delbouille

13059510_1081128748615202_1652694456_n

Nog een oude rot onder de NFK’ers is Annalise D. Zij heeft er al een jaartje feest en fakbar opzitten. Nu doet ze het graag wat rustiger aan als vrije medewerker. Mocht je haar ooit zoeken binnen het HIW, ga dan gewoon af op de coolste haarstijl die je in je vizier krijgt, want Annalises haar zit altijd juist!

[ENGLISH]
Another experienced NFK member is our beloved Annalise D. For a year, she served in the party and the fakbar team. Next year, she’ll take things a little bit more slowly as free participant. If you ever were to search her inside the walls of the institute, just look for the coolest hairstyle you can find, because Annalise’s hair is always right!

Internationaal // International

Oscar Lobato, Sofie Gerits

13029606_1689924861274614_1068628104074341364_o

Volgend jaar zullen Oscar L. en Sofie G. het eerste aanspreekpunt zijn voor onze teerbeminde buitenlandse studenten. Oscar komt uit het verre noorden, ofte Amsterdam, en Sofie heeft roots in Mexico. Voor hij aan zijn opleiding filosofie begon, vertrok de Os een tijdje op wereldreis. Met al die culturele bagage, heeft hij zich nu tot doel gesteld de buitenlandse studenten meer dan ooit bij het NFK-gebeuren te betrekken. De warme Sofie heeft al meermaals bewezen te beschikken over een hart van 24 karaat goud, waar ze iedereen zonder angst toegang toe verleent. Een beter duo voor deze functie zal je dus niet snel tegenkomen!

[ENGLISH]
Oscar L. and Sofie G. will be the first people to come to with questions, complaints and personal crises for our beloved international students. Oscar originates from the far North, namely Amsterdam, and Sofie has roots in Mexico. Before Oscar started his education in philosophy he travelled the world. With all the cultural know how that he gathered on his travels, he feels ready to get the international students involved with our lovely NFK. The warm Sofie has proven time and time again that she has a heart of 24 karat gold and that she’s never afraid to try and fit everyone into that heart of hers. You won’t run into a better duo than these two for this task!

Sport

Kevin Lamy Stiers

13055253_1689928131274287_893786676559872994_o

Kevin S. – a.k.a. de Spier – heeft al wilde ideeën voor de functie sport van volgend jaar. Met het idee om een praesidiummer op een bank op te tillen, oogstte hij bij onze vice in spe alvast niet erg veel sympathie, zoals te zien is op de foto. Over Kevins spieren doen allerlei geruchten de ronde. Zijn fans menen dat hij afstamt van de Griekse god Zeus, kwatongen beweren daarentegen dat hij verslaafd is aan anabole steroïden. Gevraagd naar een reactie, liet Kevin enkel weten liever over ‘synthetische proteïnen’ te spreken.

Onder invloed van zijn Über-ich verdringt Kevin op eufemistische wijze zijn gebruik van spierversterkers. Zolang hij echter niet de sprong maakt naar mechanische doping, zie ik niet in hoe dit problematisch zou zijn voor zijn functie als sportverantwoordelijke. Over vice-Valerie maak ik mij meer zorgen. Wend je met je hysterisch-neurotische neigingen snel genoeg tot een betrouwbare psychoanalyticus!

[ENGLISH]
Kevin S. — a.k.a the bull — already has wild ideas for the year to come. He couldn’t really count on a lot of enthusiasm from our vice-praeses with his idea to pick up a bench while she was sitting on it. You can hear whispers in the hallways about his awesome muscles. His fans say that he is a descendant from the old Greek god Zeus, his opponents, on the other hand, claim that he is addicted to anabolic steroids. When we asked him to comment on these rumours, he only wished to talk to us about ‘synthetic proteins’.

Freud’s analysis:
Kevin has repressed his use of muscle enhancers under the influence of his Über-ich by expressing himself in a euphemistic way. But he, and the function of sports, should be safe so long as he doesn’t take it a step further to mechanical doping. I am more concerned with our vice-Valerie. I recommend that she seeks council for her hysterical neurotic tendencies with a reliable psychoanalyst.

Lounge

Sien Leppens, Alexandra Verhaeghe, Astrid Bostoen, Tessa Vanbrabant

13071877_1689924701274630_8967045230096140583_o

Een van de dierbaarste stekjes voor de filosoof aan het HIW is zonder twijfel de lounge. Helaas wordt onze bezetelde chillspot regelmatig geteisterd door profiteurs die hun kopjes niet afwassen of eenmalig zelfs door een stelletje ongeregeld dat haar in brand tracht te steken – zonder succes weliswaar. Om deze wildebrassen op de vingers te tikken, doet NFK beroep op de lieve dames van het lounge-team, met name Sien L., Alexandra V., Astrid B. en Tessa V. Sien vroeg ons aan jullie te laten weten dat ze in extase geraakt wanneer ze haar pas geschoren benen langs fris gewassen lakens kan strijken. Bovendien is ze erg gesteld op professor Vergauwen, de excentrieke docent van het eerstejaarsvak logica. Over de conjunctie van deze twee feitjes over Sien wensen we evenwel geen waarheidsboompje op te zetten.

Freud aan het woord:
Tessa’s guitige gebruik van het Limburgse accent gelijkt soms opvallend veel op mijn sessies vrije associatie. Verder psychoanalytisch onderzoek zal moeten uitwijzen of er aan de basis van dit veeleer inconsistente gebrabbel een onderdrukte moeilijke jeugd dan wel een discontinuïteit in de ontwikkeling van de lustbeleving ligt.

[ENGLISH]
Without a doubt our favourite place in the philosophical institute is the lounge. Sadly, this beautiful place of extreme cosiness is often attacked by lazies who don’t do their dishes, and even by rebels attempting to set fire to her, without success, fortunately. But dream lounge team Sien L., Alexandra V., Astrid B. and Tessa V. are ready to defend the lounge with their life and discipline the lazies and the rebels attempting to destroy her. Sien really wanted to let you know that she experiences moments of ecstasy when her recently shaved legs touch her new, clean bedsheets. On top of that she is also very fond of professor Vergauwen, the eccentric instructor of the first years course logic. That being said, we do not wish to set up a truth tree to further explain the conjunction between these two facts concerning Sien.

Freud’s analysis:
Tessa’s enthusiastic use of the Limburgish accent tends to remarkably resemble my sessions in free association. Further psychoanalytical research will have to show if this inconsistent blabbering is caused by a repressed, difficult youth or by a discontinuity in the development of her experience of lust.

PR // Public Relations

Gregg Smits, Iris Smets, Ann Mulleman

13029681_1689924557941311_6366874251085094445_o

Gregg S., Iris S. en Ann M. nemen de belangrijke taak van de Public Relations (PR) op zich. Zij zorgen ervoor dat alle belangrijke NFK-evenementen op tijd en stond aangekondigd en gepropagandeerd worden. Ann heeft reeds naam verworven met haar fijne doch vaak ietwat absurde facebookstatussen. Daaruit blijkt onder andere dat fruitvliegjes wel welkom zijn om met kerst samen met Ann te gourmetten, maar dat ze het toch niet ziet zitten om alle kosten van de vlezekes voor haar rekening te nemen. Toen we Iris vroegen naar typerende informatie over haar persoon, wist ze ons na lang tobben te vertellen dat katten haar lievelingsdieren zijn en dat ze van tijd tot tijd al eens hersenloos op het wereldwijde web durft te surfen in haar cookiemonsteronesie. Wat fijn dat je ons vertrouwt met zulke persoonlijke weetjes, Iris!

[ENGLISH]
Gregg S., Iris S. and Ann M. have decided to take on the important task of public relations (PR). They make sure that all the activities NFK organizes are announced and programmed in time. Ann has already made a name for herself with her intriguing yet absurd Facebook statuses. From these statuses we have discovered that while it is ok for Ann if  join her in her Christmas festivities, she does not want to pay for all the meat that is being consumed by them. When we asked Iris for more information about herself, she only wished to tell us that her favourite animal is a cat and that she sometimes brainlessly surfs the internet in her cookie monster onesie. Thank you for entrusting us with these very personal facts Iris!

deWijzer

Sofie Gerits, Gregg Smits, Ben Willebrords

13047875_1689924667941300_7719883907383370231_o

Hier zijn we dan, de alwetende vertellers van dit kiesboekje, Sofie G., Gregg S. en Ben W. Met een scherpe pen in de aanslag trokken we door het HIW, op zoek naar onnozele weetjes over nietsvermoedende aspirant-praesidiummers. Die weetjes vormden we vervolgens genadeloos om tot poëtische zinspelingen en gore leugens. Wij excuseren ons nergens voor; een mens moet zich ergens mee bezig houden. In het beste geval zal je ook volgend jaar telkens weer reikhalzend naar de volgende editie van deWijzer van onze hand kunnen uitkijken, ofschoon wij geenszins de illusie koesteren dat er zelfs maar een mogelijke wereld bestaat waarin wij aan de huidige redactie weten te tippen. Maar laat deze waarheid over heel onze wijsgerige campus klinken: wie niet waagt, niet wint!

[ENGLISH]
Here we are, the all-knowing storytellers of this election booklet, Sofie G., Gregg S. and Ben W. With a sharp pen, ready to attack, we roamed through the institute, in search of ridiculous facts concerning our unknowing aspiring praesidiummers. We then transformed these facts mercilessly into poetic allusions and filthy lies. We are not sorry; a man has to keep himself occupied with something. In the best case scenario, you will always look forward to reading our next edition of the Wijzer. That being said, we are very much aware that there are no possible worlds in which we will ever be able to reach the same level of greatness as the present editorial team. But let it be known: winners never quit and quitters never win!


slippers