Kiesweek

Editoriaal

Opdat alles aan een universiteit vlot zou verlopen, is er meer nodig dan enkel academisch
personeel. Volgens de traditie vormen studenten samen een kring en van daaruit voorzien ze
elkaar in alle noden. Op het HIW wordt deze verantwoordelijkheid opgenomen door de Nieuwe
Filosofische Kring.

Lees verder in dit kiesboekje en kom meer te weten over onze kiesploeg ‘Eudaimonia’, een
team boordevol enthousiaste en geëngageerde filosofiestudenten. Die naam werd na lange
discussie overeengekomen omdat ze wel degelijk verwijst naar twee belangrijke elementen in
het studentenleven: enerzijds naar onze roots – met hoogst-intellectuele Griekse termen als
naam van de filosofische kiesploeg –, anderzijds weerspiegelt ze ons primordiaal doel: alle
filosofiestudenten het hoogste geluk doen bereiken. Om te laten zien dat we daar ook werkelijk
toe in staat zijn, organiseren we tijdens deze kiesweek meerdere activiteiten. We hopen dan ook
dat jullie massaal op ons gaan stemmen.
Bij de studenten van het HIW is het vandaag echter niet één en al ‘hoogste geluk’, want niet
alles zit helemaal snor. Wie door de poort van het HIW binnenwandelt zou het niet verwachten,
maar het zijn woelige tijden. Het sociale gebeuren aan de faculteit Wijsbegeerte kent een
gespleten structuur en dat uit zich in een storende vorm van onsamenhangendheid. Het is
hoogtijd voor een verzoenende periode. En daar gaat Kiesploeg Eudaimonia voor!
Vergeet niet op ons te stemmen! https://nfk.stemt/org/
De redactie, 7 mei 2018

Visietekst

Wat is NFK?

NFK is de kring voor filosofiestudenten. Alle studenten van het Nederlandstalige en
Engelstalige programma die meer dan 15 ECTS aan het HIW volgen zijn automatisch lid van
onze kring. Daarnaast draagt NFK een warm hart toe aan alle oud-studenten filosofie en zij van
hun minor hun vervolgstudie hebben gemaakt. Natuurlijk is NFK er ook voor alle toekomstige
studenten en andere geïnteresseerden.

Wat is het praesidium en wat zal er veranderen?

In essentie (een gewaagde term) is het praesidium een organisator van activiteiten en een
orgaan voor representatie. Het doel van het praesidium is echter niet enkel om de groep
studenten aan het HIW te vermaken, maar om juist die groep te creëren (Derrida zou er een
boek over kunnen schrijven). Iedereen behoort zich welkom te voelen op het instituut en zou
zich idealiter ook deel moeten voelen van een gemeenschap. Daarom hebben we besloten om
de functie ‘international’ af te schaffen. Wat impliceert die term immers? Dat er een aparte
functie is voor onze internationale studenten, die activiteiten organiseert voor deze studenten;
dat zij hun eigen, gesegregeerde activiteiten hebben. Dit is een hyperbool natuurlijk, maar het
punt is dat, zeker na het afgelopen jaar, we moeten ophouden studenten in te delen in hokjes.
De beste manier om een eengemaakte gemeenschap te creëren, is door studenten te includeren
bij de organisatie van evenementen en door hen het gevoel te geven dat het praesidium en NFK
geen gesloten gemeenschappen zijn.

Zodoende is er een nieuwe (maar tevens ook oude) functie opgezet: sociaal. Deze functie
fungeert als een verbreding van de functie ‘onthaal’ (die dus opgenomen wordt in ‘sociaal’).
Waarbij onthaal zich voornamelijk op inkomende studenten focuste (en daardoor ook een
enorme vermindering van werk had naarmate het jaar vorderde), zal sociaal een veel bredere
insteek hebben. Ook het organiseren van laagdrempeligere activiteiten op het HIW, het zorgen
voor meer interactie tussen studenten en het organiseren van de ‘mental health week’ zullen
deel zijn van het takenpakket; dit alles naast het klassieke eerstejaarsweekend en andere
onthaal-taken, natuurlijk.

Een andere grote verandering in het praesidium bevindt zich in het hoogpraesidium. Tot dit jaar
bestond het hoogpraesidium uit enkel een praeses, de schatbewaarder(s) en de vice(s). Vanaf
heden zal er een ander systeem gehanteerd worden: het hoogpraesidium bestaat uit de praeses,
de schatbewaarder(s) en een groep functiepraesides, die een grotere verantwoordelijkheid
hebben dan de afgelopen jaren. Dit brede hoogpraesidium zal zorgen voor een veel betere
spreiding van werkdruk en verantwoordelijkheid en zal uiteindelijk de fragiliteit van het gehele
praesidium drastisch verminderen. Tevens zal deze groep mensen het dagelijkse bestuur
vormen; wekelijkse praesidiumvergaderingen zullen niet langer vereisen dat iedereen komt
opdagen, enkel de functiepraesides volstaan (elke maand is er een ‘algemene PV’, waarbij wel
heel het praesidium wordt verwacht).

Een laatste grote wijziging is de grotere nadruk die zal worden gelegd op werkgroepen. Tot op
heden waren praesidiumwerkgroepen enkel toegankelijk voor praesidiumleden. Dat zal
veranderen. Werkgroepen zullen vaker worden opgezet (niet enkel voor de allergrootste
activiteiten) en zullen open zijn voor alle studenten. Dit zorgt ervoor dat ook minder permanent
engagement gefaciliteerd wordt bij NFK en het zal hopelijk ook het beeld van NFK als ‘gesloten
groep’ veranderen. De werkgroepen worden overigens niet enkel door praesidiumleden
opgezet: ook ‘normale’ studenten kunnen een activiteit voorstellen door een beter gepromoot
systeem van ‘NFK-facilitates’, waarbij studenten een voorstel voor een evenement kunnen doen
bij het praesidium.

Tenslotte rest het nog te benoemen dat er helaas wederom slechts één internationale student in
de kiesploeg zit, ondanks vele pogingen andere internationale studenten te betrekken. Daarom
is het voor het komende jaar heel belangrijk om niet alleen de studenten te vermaken en
vertegenwoordigen, maar ook om ze te vormen. Als we als NFK een ander soort beeld van
onszelf en studentenvertegenwoordiging op de KU Leuven in het algemeen weten te creëren,
door een grotere openheid in de breedste zin van het woord (de werkgroepenstructuur en NFK
Facilitates zijn wat dat betreft de beste voorbeelden), kunnen we hopelijk in de toekomst op
meer engagement rekenen, ook vanuit het internationale programma. Ook gaan we aan het
begin van het komende academiejaar proberen nieuwe studenten te werven voor een positie bij
NFK, om de discrepantie enigszins recht te trekken.

Onderwijsvisie

De onderwijsvertegenwoordiging op het HIW is een fundamenteel onderdeel van NFK. Hoewel
er de iure geen band is tussen NFK en onderwijsvertegenwoordiging, is er een sterke
verwevenheid en traditie op dit vlak. Doordat onderwijsvertegenwoordigers deel zijn van het
praesidium, kan er immers gezorgd worden voor een bredere doorstroom van kennis en
interesse. Tevens kunnen de onderwijsvertegenwoordigers in het praesidium onderwijsgerichte
activiteiten en congressen organiseren, met de faciliteiten die NFK kan bieden. De praeses van
NFK is normaalgesproken tevens FO-voorzitter en daarmee de voorzitter van de
onderwijsvertegenwoordiging van de studenten op de faculteit. Hiermee is er voor de faculteit
een eenduidig aanspreekpunt, voor andere kringen een duidelijke communicatiepartner en voor
de studenten een duidelijk centrale voorzitter van de studentenvertegenwoordiging.
Wat betreft de minder principiële zaken: onderwijs vanuit NFK zal volgend jaar het moeten
doen met veel minder ervaring. Desalniettemin zal een gezonde portie enthousiasme en
jeugdige leergierigheid deze lacune opvullen. Bovendien zullen alle nieuwelingen
vanzelfsprekend achter de schermen kunnen rekenen op een goede voorbereiding. Op de wat
aanzienlijkere ervaring van de praeses en de collectieve kennis van de grote basis
onderwijsveteranen in de POC (permanente onderwijscommissie) kan natuurlijk ook altijd
gerekend worden.

Er zijn heel wat welbeproefde zaken die zeker overgenomen gaan worden op onderwijsvlak.
Zo zal er voor iedere POC een open vergadering blijven komen, die, logischerwijs, open blijft
voor iedere student (het onderwijsbureau). Ook zal er voor iedere AV (algemene vergadering)
van de studentenraad een vergadering gehouden worden die tevens open is voor alle studenten
van het instituut. Deze openheid zal verder worden verhoogd door een paar kleine wijzigingen.
Zo zal er geprobeerd worden voor kleine vertalingen van de Stura-documenten te zorgen,
opdat ook internationale studenten mee kunnen discussiëren over zaken die uiteindelijk hen ook
aangaan. Ook door andere studentenvertegenwoordigers (bijvoorbeeld in de POC) actief uit te
nodigen bij de pre-AV voor Stura, en door actiever en persoonlijker ‘normale’ studenten uit te
nodigen kan er bredere input komen bij deze vergaderingen. Dit is zeker geen sneer naar onze
voorgangers (die samen ons hebben gebracht tot waar we nu zijn), meer een enthousiasme om
dezelfde tendensen verder uit te bouwen en een, misschien naïeve, hoop om een positieve
verandering teweeg te brengen.