Kiesweek

Lorem Ipsum?

“Lorem ipsum is een opvultekst die drukkers, zetters, grafisch ontwerpers en dergelijken gebruiken om te kijken hoe een lay-out er grafisch uitziet. Op die manier kan men, zonder de feitelijk tekst te bezitten, toch een drager van de tekst creëren door deze tekst te vervangen met Lorem ipsum.” In het prille begin, toen we nog maar net het idee van onze kiesploeg hadden verzonnen, hadden we nog geen naam die alle geïnteresseerden kon verbinden dus brachten we alle enthoustelingen samen onder de naam “lorem ipsum” totdat we een feitelijke naam zouden kiezen voor onze steeds goter wordende ploeg. Bij het vormen van het opkomend praesidium en het plannen van de kiesweek, begonnen we na te denken over een eigenlijke naam. Daarbij kwamen we tot de conclusie dat deze naam eigenlijk een goede metafoor is voor hetgeen we aan het doen zijn. Wij, als kiesploeg, zijn een soort van opvultekst, een onafgewerkt product dat enkel betekenis krijgt wanneer het verkozen wordt. Daarnaast zullen we ook het ‘design’ van het oud praesidium overnemen opdat we dit design volgend jaar niet meer met een vultekst, maar met onze eigen woorden en visie kunnen invullen. Daarom zullen we ons uiterste best doen om de kiesweek tot werkelijkheid te maken in de hoop dat wij, als kiesploeg, verkozen zullen worden als feitelijk en echt praesidium. Ik nodig je dan ook uit om de evolutie van *lorem Ipsum* naar praesidium ’19-’20 samen met ons mee te maken!

NFK?

NFK staat voor nieuwe filosofische kring en is de kring voor en door filosofen. Dit wilt zeggen dat iedereen, zowel Engelstalig als Nederlandstalig, die ten minste 15 ECTS aan het HIW, het hoger instituut voor Wijsbegeerte, opneemt, per direct lid is van NFK. Het is dan ook al jaren een bewuste keuze van ons om niet aan studentendopen te doen. Wij vinden namelijk dat er geen drempel moet zijn om deel uit te mogen maken van onze kring. Wij zullen dan ook met trots deze traditie verderzetten en nodigen dan ook iedereen uit om deel uit te komen maken van onze kring. Vanzelfsprekend staat NFK ook open voor alle toekomstige studenten, oudstudenten en andere sympathisanten.

Wat is het Praesidium en wat gaat er veranderen?

Het praesidium van NFK is in feite een tweeledige entiteit. Enerzijds is NFK een studentenwerking. Dit wilt zeggen dat wij activiteiten voor en door studenten organiseren. Van een studentikoze cantus en daverende TD tot het organiseren van lezingen en bezoeken van musea, NFK heeft voor ieder wat wils. Anderzijds is NFK ook een studentenvertegenwoordiging. Zo zal NFK steeds de belangen van de studenten verdedigen en ervoor zorgen dat hun stem gehoord wordt. In dit fundamenteel onderscheid zit dan ook al direct de belangrijkste verandering die doorgevoerd zal worden inzake de structuur van het praesidium. Normaalgezien is de Praeses van een kring zowel hoofd van de studentenwerking als de studentenvertegenwoordiging. Wij zullen er echter voor kiezen om deze taken volgend jaar te scheiden om de werklast van de praeses te verlichten en de kwaliteit van beide taken te verhogen.De praeses, Michiel Geusens, zal zo aan het hoofd van de studentenwerking staan terwijl de vice-praeses, Joëlle Doek, de studentenvertegenwoordiging voor haar rekening zal nemen. Dit wil niet zeggen dat deze twee leden geheel los van elkaar zullen staan. Beide taken blijven onderdeel van één coherent praesidium en beide verantwoordelijken zullen nauw contact houden met elkaar. Naast deze verandering zullen we de structuur van het praesidium grotendeels intact laten. Het dagelijks bestuur zal, net zoals dat dit jaar gebeurde, uitgevoerd worden door het hoogpraesidium, dat zal bestaan uit de praeses (Michiel), de vice praeses (Joëlle), de schatbewaarder (Kaat) en de functiecoördinatoren van de meest relevante functies (Jonathan, Elise, Jelger, Jade en Abheer). Deze raad zal vanzelfsprekend dan ook wekelijks samenkomen. Daarnaast zal ook de praesidiumvergadering, waarin alle leden van het praesidium zetelen, nog steeds een à twee keer per maand samenkomen om het te hebben over meer algemene zaken. Ook de werkgroepen, die dit jaar al zaken zoals het kerstfeest en de cultuurreis realiseerden, zullen blijven bestaan en ook blijven openstaan voor iedereen die zijn steentje wil bijdragen zonder daarbij in het praesidium te zetelen. Daarbij zal ‘NFK facilitates’, een initiatief waarbij NFK het kader biedt aan niet praesidiumleden om evenementen te organiseren, blijven bestaan. NFK zal tevens de integratie van Nederlandstaligen en Engelstaligen studenten blijven promoten. We zullen dan ook blijven proberen om uitwisselings- en internationale studenten bij onze activiteiten te betrekken. Ik ben dan ook zeer blij om mee te mogen delen dat vier internationale (niet BeNeLux) studenten deel uitmaken van onze kiesploeg! Met hun hulp en hopelijk de hulp van jullie allemaal, zullen we blijven streven naar een grotere openheid en inclusiviteit van onze kring.

Visietekst onderwijs

Elke student aan het HIW wordt vertegenwoordigd door de studentenvertegenwoordiging. De taak van de vertegenwoordigers is tweeledig. Enerzijds moeten zij de problemen van de student aankaarten, anderzijds moeten zij reageren op ideeën vanuit de faculteit of de universiteit met het belang van de filosofiestudent in het achterhoofd. Studenten kunnen hun mening kenbaar maken op de open onderwijsvergadering. Jammer genoeg weten veel studenten niet dat deze vergaderingen bestaan en/of komen ze er niet naar toe. Een achterliggend probleem is dat veel studenten niet weten hoe de vertegenwoordiging in elkaar zit. De studentenvertegenwoordiging vindt plaats op facultair en universitair niveau. Op facultair niveau worden zaken besproken die binnen de faculteit gebeuren, een recent voorbeeld is de bachelor hervorming. Op universitair niveau, bij de studentenraad (stura), is het doel om een studentenstandpunt te vormen met alle studentenvertegenwoordigers. Ons voornaamste doel voor volgend jaar is om studenten meer te betrekken bij de studentenvertegenwoordiging. Want hoe meer studenten meedenken, hoe beter zij vertegenwoordigd kunnen worden. Een eerste stap om dit doel te verwerkelijken is ervoor zorgen dat studenten weten door wie ze vertegenwoordigd worden. Op deze manier weten ze aan wie zij onderwijs gerelateerde problemen kunnen melden. Een tweede stap is het bekender maken van de open onderwijsvergadering. Het is belangrijk dat studenten weten hoe ze vertegenwoordigd worden, want alleen op die manier kunnen studenten meer betrokken raken bij het onderwijs. De open onderwijsvergaderingen zijn open voor elke student en hierin wordt het standpunt van de student bepaald. Een concrete manier om dit te bereiken is op tijd de vergaderingen inplannen en de onderwerpen tijdig bekend maken. Op die manier kunnen studenten vooraf bepalen of zij hier ook iets over willen zeggen. Het uiteindelijke studentenstandpunt is leidend in onze vertegenwoordiging. In de vergaderingen op de faculteit, de POC en faculteitsraad, en op het universitair niveau, stura, nemen we het studentstandpunt als uitgangspunt. Zoals het hier wordt voorgesteld lijkt het erg zwart-wit, ‘het studentenstandpunt’. Natuurlijk zijn niet alle studenten het altijd eens. Het is niet makkelijk om één standpunt te verdedigen, want die doet onvermijdelijk tekort aan de bestaande pluraliteit. Juist daarom is het belangrijk dat studentenvertegenwoordiging niet in een vacuüm gebeurt. We willen de student betrekken in de keuzes die we maken en zo een genuanceerd studentenstandpunt vormen!